Din skyldighet att anmäla

Du har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om du misstänker att ett barn far illa. Enligt Socialtjänstlagen är anmälningsskyldigheten det absolut viktigaste stadgandet för personal som har med barn och ungdom att göra.

Socialtjänsten i Sverige tar årligen emot cirka 140 000 anmälningar som rör barn och unga. De flesta anmälningar kommer från polisen, men en stor andel görs av skolan eller förskolan.

Du som är anmälningsskyldig ska genast anmäla till socialtjänsten om du i din yrkesroll misstänker att ett barn far illa. Du är också skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning.

En misstanke räcker

Det räcker med en misstanke för att anmälningsskyldigheten ska börja gälla. Man ska alltså göra en anmälan även om man inte är helt säker på att barnet behöver hjälp eller skydd. Sedan är det socialnämndens uppgift att göra en utredning för att se om man behöver ingripa eller inte. Det är inte lärarens uppgift.

Du måste anmäla även om det känns obehagligt

Det är din skyldighet att göra en anmälan om det finns misstankar om att ett barn far illa. Att man upplever anmälningsplikten som något obehagligt är ingen ursäkt för att inte fullgöra sina skyldigheter.

Vad händer efter anmälan?

Du kanske undrar efter en anmälan om socialtjänsten kommer att agera, vad du som anmälare har för ansvar och vad som händer med eleven efter att anmälan är gjord. Socialtjänstens verksamhet styrs av stark sekretess och måste alltid bedöma om information om en person kan lämnas ut eller inte. Du kan normalt få veta att din anmälan har tagits emot, och av vem. Normalt kan du också få reda på om socialtjänsten har inlett en utredning eller inte, alternativt om en utredning redan pågår.

RÄTTSFALL

Rektor fick kritik från justitieombudsmannen för att en anmälan om våld i hemmet dröjde

Justitieombudsmannen kritiserade en rektor för att inte genast gjort en anmälan om att ett barn for illa, då eleven hade berättat om våld i hemmet.

I ett avgörande från december 2013 kritiserar JO en rektor i Ludvika för att han inte genast gjorde en anmälan, då en elev hade berättat om våld i hemmet. Lärare vidarebefordrade vid tre olika tillfällen information om vad flickan hade sagt, men rektor bedömde det som att flickan sökte uppmärksamhet och avvaktade i ett och ett halvt år från det första tillfället.

Eftersom skolan hade rutinen att rektor stod för anmälningar, slipper lärarna kritik från JO, som dock riktar allvarlig kritik mot rektorn.