Disciplinära åtgärder

Dina befogenheter som lärare

Du som är lärare har vissa disciplinära befogenheter mot olämpligt uppträdande och mindre förseelser, till exempel när elever är stökiga och stör undervisningen. Det kan gälla utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, avstängning av elev eller öppnande av elevskåp.

I skollagens kapitel 5 Länk till annan webbplats. beskrivs de disciplinära åtgärder som lärare och rektorer har, och gäller både för kommunala skolor och fristående skolor.

Utvisning och kvarsittning

Om en elev stör undervisningen, eller uppträder olämpligt och inte slutar efter tillsägelse, får läraren visa ut eleven från undervisningslokalen. Utvisningen får pågå högst resten av ett undervisningspass. Rektorn eller läraren kan också bestämma att en elev ska stanna kvar i skolan en timme efter undervisningen eller att eleven ska komma till skolan en timme innan undervisningen börjar.

Den som har beslutat om utvisning och kvarsittning ska dokumentera det. Utvisning och kvarsittning gäller inom grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Utredning av störande elev

Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt eller om gjort något allvarligare ska rektorn se till att orsaken bakom det som hänt utreds. Skolan ska samråda med elevens vårdnadshavare i utredningen. Det gäller för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Skriftlig varning till elev

När skolans utredning är klar får rektorn besluta att ge eleven en skriftlig varning för att markera att skolan inte accepterar elevens uppträdande. Den ska innehålla information om vad som händer om eleven inte ändrar sitt beteende. Avsikten är att peka på att skolan inte accepterar elevens uppförande. Vårdnadshavaren ska informeras om rektorns beslut. Skriftlig varning gäller förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Tillfällig omplacering av elev

I vissa fall får rektorn tillfälligt flytta en elev till en annan undervisningsgrupp eller till en annan plats inom samma skolenhet. Men man måste först göra en utredning och föreslå åtgärder, och endast om dessa inte har haft någon effekt får eleven omplaceras. Omplaceringen får bara i undantagsfall gälla längre än två veckor, och den får aldrig vara längre än fyra veckor. Vårdnadshavaren ska informeras om rektorns beslut. Den som beslutar om omplaceringen ska även dokumentera det. Tillfällig omplacering inom samma skolenhet gäller förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Omplacering vid annan skolenhet

Om den tillfälliga omplaceringen inom skolan inte har gett önskat resultat får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska flytta till en annan skola. Rektorn på den andra skolan måste vara med och besluta och vårdnadshavaren måste kontaktas innan eleven flyttas. Placeringen vid den andra skolan ska bara i undantagsfall vara längre än två veckor och den får aldrig vara längre än fyra veckor. Den som beslutar om en tillfällig placering vid annan skola ska dokumentera det. Tillfällig omplacering vid annan skolenhet gäller förskoleklassen, grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Avstängning av elev

Rektor eller huvudmannen kan, under vissa förutsättningar, stänga av en elev från skolans verksamhet

Avstängning i de obligatoriska skolformerna

Rektor får besluta att stänga av en elev exempelvis för att man på skolan ska klara av en mycket jobbig situation. Det kan handla om att grovt våld har förekommit på skolan och skolan måste göra anmälan till polisen och Arbetsmiljöverket. Tre krav ska vara uppfyllda för att rektorn, helt eller delvis, ska kunna stänga av en elev:

  • Det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero.
  • Andra åtgärder har inte haft någon effekt. Det finns tillfällen när rektor kan stänga av en elev utan att ha prövat andra åtgärder först. Det kan exempelvis vara om eleven har begått ett allvarligt brott mot en annan elev eller en lärare.
  • Eleven erbjuds kompensation för missad undervisning.

Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte rektorn beslutar något annat. Om eleven är under 18 år ska socialnämnden informeras. Den som beslutar om avstängning ska dokumentera det. Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Avstängningens längd

En elev får inte stängas av för en längre tidsperiod än en vecka och inte heller vid fler tillfällen än två gånger per kalenderhalvår. Avstängning i de obligatoriska skolformerna gäller grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Avstängning i de frivilliga skolformerna

I de frivilliga skolformerna kan man stänga av elever under andra förutsättningar, och under längre tid, än i de obligatoriska skolformerna. Det finns fyra situationer när skolan kan stänga av en elev:

  • Eleven fuskar. Det kan vara en elev som har en mobil uppkoppling mot Internet under ett prov, använder andra otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper.
  • Eleven stör eller hindrar utbildningen. Störningen ska vara allvarlig och inte gå att stoppa på något annat sätt än med en avstängning.
  • Eleven utsätter någon för kränkande behandling. Detta gäller oavsett om kränkningarna riktas mot elever eller någon ur skolpersonalen.
  • Eleven påverkar de andra elevernas trygghet och studiero på något annat sätt än i punkt två och tre.

Det är huvudmannen som beslutar om avstängning, men rektorn får stänga av eleven omedelbart om förutsättningarna i punkt 2-4 är uppfyllda och det är nödvändigt att fatta ett snabbt beslut.

Så länge får en elev stängas av

Avstängningen får i normalfallet inte vara längre än två veckor men kan vara längre om syftet inte uppnås på kortare tid. Den längsta tid en elev får stängas av är under det pågående kalenderhalvåret och ytterligare tre kalenderhalvår. En avstängd elev räknas fortfarande som elev och har alltid rätt att komma tillbaka till skolan efter avstängningen. Om eleven är under 18 år ska socialnämnden informeras. Den som beslutar om en avstängning ska dokumentera det. Avstängning i de frivilliga skolformerna gäller gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Avstängning i frivillig utbildning med praktiska inslag

En elev kan stängas av helt eller delvis från utbildning med praktik eller där delar av utbildningen är förlagd till en arbetsplats utanför skolan. För att eleven ska kunna stängas av måste det vara uppenbart olämpligt att hon eller han deltar i de praktiska inslagen av utbildningen. Det kan exempelvis handla om att det kan vara olämpligt att en elev med missbruksproblem får göra praktik på ett sjukhus. Beslutet om avstängning kan gälla en viss tid eller utan tidsbegränsning. Huvudmannen beslutar om avstängning i dessa fall, men rektorn får stänga av en elev omedelbart om det är nödvändigt att fatta ett snabbt beslut. Är eleven under 18 år ska samråd ske med socialnämnden. Den som beslutar om avstängning ska dokumentera det. Avstängning i frivillig utbildning med praktiska inslag gäller gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Elevskåp

Om skolan misstänker att en elev förvarar något som kan störa ordning och säkerhet i sitt elevskåp – och eleven vägrar att på begäran öppna skåpet – har skolan möjlighet att öppna skåpet med exempelvis en huvudnyckel. Elevskåpen tillhör skolan. Om eleven äger låset kan skolan ändå öppna skåpet, och därefter ersätta eleven för skador på låset.

Justitieombudsmannen, JO, har vid flera tillfällen prövat anmälningar i sådana här ärenden och funnit att rektor, såsom ansvarig för ordningen i skolan, har haft rätt att undersöka skolans elevskåp. Beträffande sättet att öppna skåpet har JO fäst vikt vid att eleverna beretts tillfälle att själva öppna skåpet och att en lärare biträtt rektor vid öppnandet. 

Man har inte rätt att genomsöka en väska om det skulle stå en sådan i elevskåpet. Det smidigaste sättet är att uppmana eleven att själv öppna väskan. Men om eleven vägrar får man inte ta väska från eleven eller öppna väskan. Finns misstanke om att alkohol, vapen, narkotika eller annat olagligt kan förvaras i väskan bör man i stället tillkalla polis som har rätt att genomsöka väskan.


Uppdaterad