Medicinering av elever

Om en elev behöver medicineras under skoltid har lärare skyldighet att hjälpa till. Ibland uppstår frågan om vilket ansvar läraren har för medicineringen.

Sjukvård eller egenvård

Innan frågan om lärarens eventuella skyldighet att medicinera en elev besvaras måste det först göras en bedömning om medicineringen avser sjukvård eller egenvård. Denna bedömning ska göras av den medicinerande läkaren.

Om läkaren bedömer att det är sjukvård gäller sjukvårdens behörighetsregler. Det kan finnas en möjlighet att delegera ansvaret för sjukvården. En delegation kan endast ske mellan personer som har adekvat utbildning för att utföra sjukvårdsuppgifterna. I särskilda fall kan delegation ske till en person som saknar legitimation. Det är då särskilt viktigt att den som ska utföra uppgifterna har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ansvar för uppgiften.

Läkaren kan göra bedömningen att medicineringen är av sådan karaktär att den kan utföras av vårdnadshavarna. Det är då fråga om egenvård där ansvaret är vårdnadshavarnas och inte sjukvårdens. Det kan vara svårt för vårdnadshavarna att utöva egenvården när barnet/eleven är i skolan. Inom ramen för skolans och lärarens tillsynsplikt kan det därför vara nödvändigt att en lärare får ta ansvar för egenvården.

Skolan kan bland annat anlita skolhälsovården. I särskilda fall kan eleven behöva en personlig assistent. På grund av minskade ekonomiska resurser finns det inte alltid någon person från skolhälsovården eller personlig assistent som kan hjälpa eleven. I dessa fall kan skolan lägga ansvaret på medicineringen på en eller flera lärare.

En lärare har ofta begränsade medicinska kunskaper och dessutom sämre möjligheter än en förälder eller personlig assistent att ansvara för en sådan uppgift. Lärarens begränsade förutsättningar beror bland annat på att han eller hon ansvarar för en stor grupp elever samtidigt. Ibland kan det därför vara olämpligt att en lärare görs ansvarig för medicineringen av en elev.

Skolans ansvar

Skolan har det övergripande ansvaret för att den egenvård som utförs sker på ett betryggande och säkert sätt. Skolan ansvarar också för att det sker på ett sätt som motsvarar elevens och vårdnadshavarnas instruktioner och önskemål. Vårdnadshavarna har dock ett ansvar för att skolan och dess personal har fått tillräckliga instruktioner och information om hur uppgifterna ska utföras. Om något skulle hända en elev som beror på bristande resurser, rutiner eller instruktioner kan den som ansvarat för hanteringen i sin anställning bli personligt ansvarig för det inträffade. Även skolan kan bli skadeståndsskyldig.

Personligt ansvar

Personer som ansvarar för verksamheten eller har en arbetsledande ställning kan bli straffrättsligt ansvariga. Om en elev skadas eller avlider på grund av felmedicinering eller annat misstag från en lärare skulle läraren kunna bli straffrättsligt ansvarig för händelsen. Om en lärare med avsikt eller av grov oaktsamhet förorsakat att en elev skadats, blivit sjuk eller avlidit till följd av de felaktig medicinering, kan även ett personligt skadeståndsansvar bli aktuellt.

Måste läraren medicinera en elev som behöver hjälp med det?

Det råder delade meningar kring om en lärare kan avstå från uppgiften att sköta medicinering av elever. Det är viktigt att den ansvarige läkaren, vårdnadshavarna, skolan och skolhälsovården ger läraren stöd, information och instruktioner så att uppgiften kan utföras på ett så betryggande och säkert sätt som möjligt.

Om du som är lärare känner dig tveksam till att medicinera en elev kan det vara bra att kontakta din LR-förening på skolan. Det är viktigt att du gör det om du bedömer att du inte klarar av att genomföra medicineringen på ett betryggande sätt. Det kan i vissa fall finnas en möjlighet att skjuta upp arbetsuppgiften att medicinera i avvaktan på att frågan avgörs mellan arbetsgivaren och Lärarnas Riksförbund.


Uppdaterad