Omhändertagande av föremål som tillhör elev

Får du ta hand om mobiltelefoner, knivar och annat?

Rektorn och lärarna får ta ifrån en elev ett föremål om det används så att det stör utbildningen eller riskerar att skada någon i skolan eller på fritidshemmet. Skollagen anger vad som gäller. Du får inte utöva våld eller tvång vid omhändertagandet.

Föremålet ska lämnas tillbaka senast när eleven slutar för dagen. Men om eleven har tagit med sig föremålet flera gånger får skolan göra ett undantag och omhänderta föremålet upp till fyra dagar, i avvaktan på att vårdnadshavarna kontaktas. Det gäller även om det är ett föremål som eleven inte bör få tillbaka på grund av dess beskaffenhet. Om du inte återlämnar föremålet efter lektionen ska du dokumentera omhändertagandet skriftligt.

Rektorn, eller den person som rektorn har bestämt, ska snabbt anmäla till polisen om skolan har tagit hand om stöldgods, narkotika, dopningsmedel, knivar och andra vapen Länk till annan webbplats. eller hälsofarliga varor. Då får skolan behålla föremålet tills det är avgjort om polisen ska ta det i beslag.

Skollagens bestämmelser om omhändertagande av föremål (5 kap. 22-24 §§) Länk till annan webbplats. gäller i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Förbud mot att inneha knivar med mera

Det är förbjudet enligt lag att ha knivar och andra stick- och skärvapen på allmän plats eller inom grundskolans eller gymnasieskolans område. I förbudet ryms bland annat slidknivar, dolkar, stiletter och andra föremål. Knivlagen förbjuder också att man har med sig knogjärn, batonger, kaststjärnor och liknande, så kallade gatustridsvapen.

Mer inom ämnet


Uppdaterad