Straffrättsligt ansvar

Brottsbalkens regler gäller i skolan såväl för lärare som för andra medborgare. Lärare kan göra sig skyldiga till uppsåtliga brott, men det förutsätter att läraren har en avsikt som till exempel vid misshandel, olaga tvång, olaga hot, ofredande, sexuellt ofredande.

När kan en lärare straffas?

Lärare kan också straffas för att av oaktsamhet ha skadat elever, exempelvis vid

  • vållande till annans död
  • vållande till kroppsskada
  • framkallande av fara för annan
  • arbetsmiljöbrott.

För att någon ska kunna dömas till ansvar för brott, till exempel misshandel, förutsätter det att inte någon av de så kallad ansvarsfrihetsgrunderna enligt 24 kap Brottsbalken Länk till annan webbplats. föreligger. De ansvarsfrihetsgrunder som kan bli aktuella är nöd och nödvärn.

Vad betyder nöd och nödvärn?

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa eller egendom. Det innebär att man har rätt att till exempel bryta sig in i ett hus för att släcka en brand. Nödvärn föreligger när en person försöker hejda ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Det kan gälla personen själv eller någon annan.

Som exempel kan lärare åberopa nödvärnsregeln vid ett slagsmål mellan elever på en skolgård och läraren tvingas använda våld för att skilja slagskämparna åt. Ytterligare exempel är att läraren ingriper för att stoppa elever som vandaliserar skolan. Med andra ord kan det sägas att det i vissa fall är tillåtet att använda våld i rimlig omfattning.

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder för att arbetstagare och elever inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten för att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö. Skolförfattningarna är överordnade Arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats.. Det är alltså skolledningens ansvar att Arbetsmiljölagen följs.

Det är också skolledningens ansvar att lärare har tillräcklig utbildning och kunskap om säkerhetsföreskrifter, rutiner och kontrollsystem. Skolledningen får delegera ansvaret, med det är mycket viktigt att delegeringen är klar och tydlig.

Mer inom ämnet


Uppdaterad