Tillsynsplikt

Ditt ansvar för eleverna

Du som är lärare kan aldrig frånsäga dig tillsynsplikten eller delegera den till någon annan, exempelvis en förälder. Tillsynsplikten gäller inom både kommunala och fristående skolor.

Tillsynsplikt

Tillsynsplikten utgår ifrån att skolan har ett ansvar för elevernas hälsa och trygghet under skoltiden. Lärarens ansvar kan ses ur såväl straffrättsligt, skadeståndsrättsligt och arbetsrättsligt perspektiv och är starkt förknippat med det som brukar kallas lärarens tillsynsplikt.

Lärarens tillsynsansvar, tillsynsplikt, följer med lärarprofessionen. Den är inte direkt definierad eller stadgad i lag utan får sitt innehåll från förarbeten och praxis. Lärare omfattas av tillsynsplikten i och med att hen anställs. En lärare kan aldrig frånsäga sig tillsynsplikten, eller delegera den till någon annan, exempelvis en förälder.

När gäller tillsynsplikten?

Tillsynsplikten gäller vid

 • lektion
 • rast
 • i anslutning till skoldagens början och slut, till exempel vid skolskjutsar
 • friluftsverksamhet
 • skolutflykt och skolresa.

Läraren ansvarar även för elever som inte finns i klassrummet, till exempel elever som sitter och grupparbetar någon annanstans i skolans lokaler. Många av tillbuden och olycksfallen i skolan inträffar i den vanliga undervisningen. Laborationer, idrott och karaktärsämnen på utbildningar med praktiska inslag är särskilt hårt drabbade. Att till exempel brandlarmet fungerar, eller att linorna i idrottshallen sitter fast som de ska, är ytterst rektorns ansvar. Läraren är skyldig att slå larm om något verkar vara på tok eller om utrustning används felaktigt.

Tillsynspliktens omfattning varierar självklart beroende på elevernas ålder och mognad, vilka instruktioner eleverna fått, skolans ordningsregler, skolans beredskap för olika situationer och de individuella omständigheterna i det enskilda fallet.

Tillsynsplikt vid skolutflykt och skolresa

Det är viktigt att noga ha tänka igenom och planera utflykter och aktiviteter för att ha handlingsberedskap i olika situationer och för att undvika att någon skadas eller kommer bort. Ansvaret bör trots allt inte förhindra all aktivitet. Du måste kunna ge dig i väg från skolan med eleverna ibland. Ingen kan heller begära att en lärare ska kunna förutse allting.

CHECKLISTOR

Förberedelser inför en skolutflykt

 • Kontakta rektor eller din närmaste chef och informera om den planerade aktiviteten.
 • Inhämta godkännande och kom överens om dina villkor under resan.
 • Kontrollera ditt försäkringsskydd under resan
 • Kom överens med din chef om arbetstiderna under resan.
 • Kom överens om vilken form av form av kompensation du ska få för de avvikande arbetstiderna, till exempel övertidsersättning.
 • Se till att rektor godkänner den personal som ska följa med.
 • Se till att vårdnadshavarna, helst skriftligen, har tagit del av vilka ordningsregler som gäller under resan.


 • Tänk igenom en plan för hur du som lärare ska göra om en elev kommer bort från gruppen under en utflykt.
 • Se till att ha tillgång till mobiltelefon och telefonnummer till eleven och vårdnadshavarna.
 • Informera vårdnadshavarna om avrese- och ankomsttid för friluftsverksamhet eller utflykt med klassen.
 • Säkerställ att ni är tillräckligt många lärare som följer med på utflykten. Kom ihåg att föräldrar som följer med inte har något ansvar. Du kan inte överlämna tillsynsansvaret på en förälder.
 • Kontrollera vilka avtal och försäkringar du själv omfattas av under resan eller utflykten.

Två rättsfall om tillsynsplikt

Landskronadomen

Landskronadomen

Som lärare måste du kunna ge dig i väg från skolan med eleverna ibland. Trots tillsynsansvaret kan ingen begära att en lärare ska kunna förutse alltin...

Läs om Landskronadomen
Äppeldomen

Äppeldomen

I fallet NJA 1988:586 prövades frågan om en lärare, vid utövning av sin tillsynsplikt, gjort sig skyldig till misshandel.

Läs om Äppeldomen

Uppdaterad