Prov, bedömning och betyg

Lärarens uppdrag är att främja elevernas kunskapsutveckling samt följa och bedöma den på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen. Syftet är att kartlägga och värdera elevernas kunskaper, ge återkoppling till eleverna för att främja deras lärande, synliggöra elevernas praktiska kunskaper och att utvärdera den egna undervisningen.

Hur lärare bör arbeta med bedömning och betygssättning kan du läsa om i Skolverkets allmänna råd Länk till annan webbplats.. På Skolverkets webbplats kan du hitta mer information om nationella prov Länk till annan webbplats., bedömning och betygssättning (Red: länkens målsida finns inte längre).

Nationella prov och din arbetsbelastning

De nationella proven är ett författningsreglerat statligt uppdrag till skolan som du som berörd lärare måste utföra i de skolformer, årskurser och ämnen du undervisar i. Det är viktigt att du får tillräckligt med tid avsatt för att genomföra och rätta de nationella proven. Lärarnas Riksförbunds checklista Pdf, 122 kB. är ett stöd inför diskussionerna på din skola.

Lärarnas Riksförbund anser att de nationella proven fyller en viktig funktion då de bidrar till en likvärdig bedömning och betygssättning. Samtidigt har antalet prov ökat och bidragit till en kraftigt ökad arbetsbelastning. Lärarnas Riksförbund tycker att är det viktigt att lärare har en rimlig arbetslastning i samband med arbetet med proven.

Många lärare får inte nog med tid avsatt för nationella prov

I en kartläggning som Lärarnas Riksförbund genomfört (2016) framgår att det i dag finns stora skillnader mellan olika skolor när det gäller hur proven genomförs och hur mycket tid som avsätts. Tre fjärdedelar uppger att de inte får tillräckligt med tid, även om det skiljer sig mellan olika skolformer. Lärare i gymnasieskolan uppger till exempel i mycket högre utsträckning än övriga att det inte alls avsätts tid för genomförandet och rättningen.

Tillräckligt med tid påverkar synen på proven

Samtidigt visar vår undersökning att de lärare som uppger att det avsätts tillräckligt med tid för genomförande och rättning är mer positiva till proven. De anser i större utsträckning att proven bidrar till bedömningen av elevernas kunskaper, likvärdig bedömning samt berikar ämnesdiskussionen inom kollegiet, än deras kollegor som får för lite tid. Det är också vanligare att lärare som uppger att det avsätts tillräckligt med tid arbetar på en skola där rektor eller huvudman har fattat beslut om en organiserad process för sambedömning.

En checklista kring nationella prov för lärare och lokalombud

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en checklista med frågor och information kring de nationella proven Pdf, 122 kB.. Checklistan ger stöd inför diskussioner kring nationella prov med din rektor.

Lärarlegitimation krävs för att sätta betyg

När en olegitimerad lärare undervisar, måste betygen sättas tillsammans med en legitimerad kollega. Båda bör få veta detta vid terminens start för att kunna planera och följa upp arbetet löpande.

Skollagen säger att den som sätter betyg ska ha lärarlegitimation och vara den lärare som undervisar eleverna. Men läraren behöver inte vara behörig i det aktuella ämnet. Det finns undantag, till exempel för lärare i yrkesämnen och modersmål. Skollagen 3 kap, § 16. Länk till annan webbplats.

Sätta betyg tillsammans — det här gäller vid medbedömning

Om en olegitimerad lärare ansvarar för undervisningen ska betygen sättas tillsammans med en legitimerad lärare, enligt skollagens 3 kap, 16 §. Länk till annan webbplats. Detta gäller inte de olegitimerade lärare som har en tillsvidareanställning utifrån något av undantagen.

Behörighet krävs inte för att få sätta betyg

Du som är legitimerad, men obehörig i de ämnen du undervisar i, behöver inte någon medbedömare. Kravet gäller bara dem som helt saknar lärarlegitimation.

Du som är legitimerad och med­bedömare behöver inte vara behörig i ämnet. Lag­stiftaren anser att en legitimerad lärare har de kunskaper som krävs för att sätta betyg, oberoende av ämne. Lärarnas Riksförbund tycker dock att medbedömande lärare bör vara behörig i ämnet.

Vem ska signera betyget?

När en olegitimerad lärare och en med­bedömande legitimerad lärare sätter betyg tillsammans ska båda signera betyget i betygskatalogen. Betygskatalogen ska också innehålla uppgifter om namn och titel på båda lärarna.

Vad händer om man inte är överens?

Om de två lärarna inte kan enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren, om hen är behörig i ämnet. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.

Planera samarbetet vid läsårets/terminens början

Du som ska vara medbedömare bör få möjlighet att ta del av och diskutera betygsunderlaget med din olegitimerade kollega löpande under tiden då undervisningen pågår. Ett sådant uppdrag tar tid. Därför bör det ingå i din tjänsteplanering redan vid läsårets eller terminens början.

Om du får uppdraget med kort varsel

Har detta uppdrag inte planerats i tid ska du diskutera med din arbetsgivare hur du kan få utrymme inom din ordinarie arbetstid avsatt för bedömning. Ifall uppdraget ges med kort varsel kan det bli fråga om beordrat övertidsarbete enligt sedvanliga regler.

Lärarnas Riksförbund vill ha skärpta krav

Lärarnas Riksförbund har ställt krav på att reglerna för betygssättning ska skärpas ytterligare och att det ska krävas både legitimation och behörighet i det aktuella ämnet för att självständigt få sätta betyg.

Checklista — det viktigaste du behöver veta om medbedömning

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en checklista Pdf, 95 kB. som kan vara ett stöd om du ska sätta betyg tillsammans med en olegitimerad kollega.

Mer inom ämnet


Uppdaterad