Skolans styrdokument

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas.

Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Skolverket lämnar i sina allmänna råd Länk till annan webbplats. rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De allmänna råden måste alltid utgå från en författning. Det finns till exempel allmänna råd om bedömning och betygssättning och skolbarnsomsorg.

Skollagen

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmel­serna om förskoleverksamhet, skolbarns­omsorg, skola och vuxenutbildning.

Skollagen reglerar bland annat skolplikten, hur huvudmännen ska organisera skolan och hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar samt betygssättning.

Skolverkets sida och Lagar och regler Länk till annan webbplats.

Skolverkets länkar till skollagen och andra lagar » Länk till annan webbplats.

Förordningar

Förordningar är rättsregler som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar, till exempel förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola, skola och fritidshem.

Förordningarna, liksom lagar och andra föreskrifter, är bindande och ska följas.

Skolverkets länkar till förordningar och övergångsbestämmelser » Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Regeringen kan meddela att Skolverket får eller ska besluta om bindande bestämmelser inom ett visst område. Dessa föreskrifter kan exempelvis gälla kursplaner och betygs­kriterier och bidrag för elever i fristående skolor.

Skolverkets författningssamling SKOLFS » Länk till annan webbplats.

Läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verk­samheter som omfattas av förordningen.

I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns sex läroplaner:

  • Läroplan för förskolan
  • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11
  • Läroplan för grundsärskolan
  • Läroplan för specialskolan
  • Läroplan för sameskolan
  • Läroplan för de frivilliga skolformerna, Gy11, Lvux12)

Uppdaterad