Undervisningstid, nuläge och riktvärde samt faktorer för tid till för- och efterarbete

Statistik från LR – ett stöd för medlemmar

Som stöd till medlemmar presenterar här Lärarnas Riksförbund information om hur mycket under­visning olika lärar­grupper idag rimligen borde ha, så kallade riktvärden, i förhållande till hur mycket undervisning lärarna bedriver. Stödet är tänkt att fungera som ett under­lag för diskussion med din arbets­givare om undervisning­stid och arbets­belastning.