Yrkesetik för lärare

Lärares yrkesetik ger dig stöd i lärarrollen

Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden. Lärares yrkesetik beskriver de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha, till exempel attityder, ansvar och förhållningssätt. Den är framtagen gemensamt av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, som vägledning för lärare, och antogs av de båda förbunden 2001.

egyptisk staty

Som lärare tvingas du ständigt till etiska ställningstaganden, exempelvis i förhållande till elever, föräldrar, kollegor och skolledning. Men det kan också handla om prioriteringar kring innehållet i undervisningen, utformningen av utbildningsmiljön och utvecklingen av skolan.

Till hjälp finns de olika delarna av lärares yrkesetik. Syftet med dessa är att värna eleverna och deras rätt till undervisning av hög kvalitet. Du som är lärare har en maktposition i förhållande till eleverna. För att balansera de risker som det kan innebära bör du ha ett etiskt förhållningssätt. Lärares yrkesetik stärker också förtroendet för lärarkåren.

Yrkesetiska seminarier
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuder ett seminarium om lärares yrkesetik till de kommuner och skolor som är intresserade. Följ länken nedan för mer information.

På Lärarnas yrkesetiska råds webbplats lararesyrkesetik.se hittar du mer läsning och information om hur du bokar ett seminarium. Länk till annan webbplats.

Lärares yrkesetik

Lärares yrkesetik är indelad i fyra block:

 1. Eleven alltid i centrum
 2. Läraryrket och den professionella yrkesutövningen
 3. Att upprätthålla lärares yrkesetik
 4. Lärares samhällsuppdrag

1. Eleven alltid i centrum

Lärare vägleder eleverna till den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val och prioriteringar. Lärare möter eleverna både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv. Detta förhållande bidrar till läraryrkets komplexitet och lärare måste finna en balans mellan att se eleverna som individer och som ett kollektiv.

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning

 • Ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande
 • Alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier
 • Inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk och religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund, inte heller på grund av förmåga eller prestation
 • Stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras ansvarstagande för sina studier
 • Vid utvärdering, bedömning och betygssättning vara sakliga och rättvisa och därvid motstå otillbörlig påverkan
 • Verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter
 • Vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa

2. Läraryrket och den professionella yrkesutövningen

Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska på alla sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och samhällsmedborgarna. Lärare värnar om läraryrket och lärares pedagogiska frihet samt bidrar till att göra skolan till en god arbetsplats. Lärare ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det pedagogiska uppdraget och vinnlägger sig om att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.

Lärare arbetar utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande och vidareutvecklar det pedagogiska arbetet enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter. Lärare tar därför ansvar för att utveckla sin kompetens både när det gäller yrkets utveckling och innehållet i undervisningen.

Lärare visar god kollegialitet men inte på ett sådant sätt att det kan leda till en handling eller underlåtenhet som kan skada eleverna. Lärare ingriper om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter.

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning

 • Bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad pedagogisk erfarenhet
 • Ta ansvar för att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god undervisning och följa den yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen inom sitt yrkesområde
 • Ta ansvar inte bara för att eleverna lär, utan också för vad de lär
 • Påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna
 • Respektera såväl kollegers som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar i skolvardagen
 • Anlita annan sakkunskap för att vid behov hjälpa eleverna

Lärare vägleder eleverna till den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val och prioriteringar. Lärare möter eleverna både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv. Detta förhållande bidrar till läraryrkets komplexitet och lärare måste finna en balans mellan att se eleverna som individer och som ett kollektiv.

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning

 • Ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande
 • Alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier
 • Inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk och religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund, inte heller på grund av förmåga eller prestation
 • Stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras ansvarstagande för sina studier
 • Vid utvärdering, bedömning och betygssättning vara sakliga och rättvisa och därvid motstå otillbörlig påverkan
 • Verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter
 • Vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa

3. Att upprätthålla lärares yrkesetik

För att värna lärarprofessionens ställning och status är det viktigt att alla lärare upprätthåller sin yrkesetik.

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning

 • Hålla de yrkesetiska principerna levande genom att dels återkommande diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de konflikter av etisk innebörd som uppstår
 • Påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på

4. Lärares samhällsuppdrag

Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, att ansvara för kommande generationers grund­läggande utbildning och fostran.

Detta uppdrag formuleras i skolans styrdokument, såsom läroplaner och lagar.

Lärare utgår i sin yrkesutövning från det uppdrag samhället ger dem, men reflekterar samtidigt över uppdraget satt i relation till de yrkesetiska principerna.Lärare arbetar i enlighet med det samhällsuppdrag de fått, där det fastlagts genom demokratiska beslut och om det inte strider mot dessa yrkesetiska principer.

FÖRDJUPNING

Kompetensutveckling kring yrkesetik

Boka ett halvdagsseminarium om lärares yrkesetik och utveckla ert förhållningssätt på skolan. Lärarfacken erbjuder seminariet för att stödja det lokala arbetet med lärares yrkesetik.

Så går det till: Ni planerar arrangemanget i samarbete med de lokala företrädarna för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet och ordnar det praktiska såsom lokal, eventuell förtäring och att lärarna deltar, samt därtill hörande kostnader. Vi håller med föreläsare och program.

Läs mer om seminarierna.

Vid frågor om lärares yrkesetik kontakta Mats Andersson på mats.andersson@lr.se
tel. 08-613 27 71

Vid frågor om de yrkesetiska webbinarierna kontakta Ulrika Carlsson, ulrika.carlsson@lr.se, tel. 08-613 27 00.

Yrkesetik för introduktionsperioden — ett stödmaterial

Stödmaterial från Lärarnas yrkesetiska råd som ger förslag på hur man kan arbeta med yrkesetiska frågor under en nyexaminerade lärares introduktionsperiod. Materialet riktar sig till dig som

 • är mentor – eftersom du har ett särskilt ansvar för utvecklingen av läraren/förskolläraren under introduktionsperioden
 • är nyexaminerad legitimerad lärare/förskollärare
 • är en erfaren lärare som vill diskutera yrkesetiska frågor på skolan.

Ladda ned eller beställ broschyr som ger dig stöd kring yrkesetisk under introduktionsperioden Länk till annan webbplats.

LÄRARNAS YRKESETISKA RÅD

Om lärarnas yrkesetiska råd

Det yrkesetiska rådet består av yrkesverksamma lärare och forskare med lärarbakgrund.

Rådets uppgift är att främja ett yrkesetiskt förhållningssätt inom lärarkåren och stödja och ge råd till lärare i yrkesetiskt svåra situationer samt att bidra till att etablera vad som betraktas som "god lärarsed.

Lärarnas yrkesetiska råd tillsattes i september 2007 av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. En representant från respektive förbundsstyrelse är adjungerad till rådets sammanträden.

Ledamöter

Lärarnas Riksförbund har två representanter i Lärarnas yrkesetiska råd:

 • Susanna Sjögren är ämneslärare i svenska, engelska, svenska som andraspråk samt kinesiska med legitimation för grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Susanna undervisar på Ulriksdalsskolan i Solna.
 • Åsa Dahlberg är ämneslärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk med legitimation för grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Åsa undervisar på Castorskolan i Bjurholm.

I rådet ingår också Jesper Rehn, Ronneby, Therese Dahlqvist, Katrineholm, Susanne Linnér, Linnéuniversitetet och David Lifmark, Göteborgs universitet.

Yrkesetik för studie- och yrkesvägledare

Yrkesetik för studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har en allt viktigare roll i samhället. Behovet av professionell vägledning är stort och individer gör återkommande studie-...

Läs mer

Mer inom ämnet


Uppdaterad