Fackliga begrepp och förkortningar

Ordlista med specialtermer, fackuttryck och förkortningar

I föreningslivet och det fackliga arbetet används en hel del specialtermer, mötes­tekniska begrepp och fackuttryck. Här förklarar vi en del av dem. Här hittar du också en lista över vanliga och ovanliga förkortningar som kan förekomma i din ombudsroll.

Saknar du något begrepp som borde vara med? Hör av dig!

Latinska ordböcker. Foto: Dr. Marcus Gossler. Wikimedia, Creative Commons licens 3.0

Att fatta beslut enhälligt och utan omröstning genom ett unisont ”ja”.

Att låta en person tillfälligt medverka vid ett möte, i regel med yttranderätt men utan beslutanderätt.

Att tillfälligt avbryta eller skjuta upp påbörjade förhandlingar eller sammanträden en viss tid.

I fackliga sammanhang oftast pengar som är avsatta/öronmärkta till ett visst ändamål.

Av arbetsgivaren fastställt dokument som visar när den ordinarie arbetstiden börjar och slutar.

Överenskommen ersättning.

Att skjuta upp beslut i ett ärende till nästa möte.

En sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.

Den tidsperiod om tolv månader som verksamhetens budget omfattar.

Arbetsfri del av verksamhetsåret, då lärare har rätt till intjänad ferielön.

Arbetstid som arbetstagaren enligt avtal själv får disponera.

Granska, godkänna och underteckna ett protokoll.

Elevernas ledigheter under verksamhetsåret, då lärarna har rätt till lön.

Enkel majoritet: Mer än 50 % av de röstande.

Kvalificerad majoritet: Mer än till exempel 2/3 av de röstande.

Uppdraget för den representant som medlemmarna valt att låta representera sig.

Förslag väckt av till exempel en medlem eller en kommunförening/särskild förening till Lärarnas Riksförbunds kongress.

Föreslå en kandidat till valbar post.

Ordinarie arbetstid som är förlagd på ett sätt som enligt avtal ger extra ersättning.

Sluten omröstning: Omröstning via valsedlar.

Öppen omröstning: Omröstning via handuppräckning eller acklamation.

Den reglerade arbetstiden som den är förlagd i ett arbetstidsschema.

Uppehåll i arbetet för personliga behov. Inräknas i arbetstiden.

Innebär att ett gällande kollektivavtal förlängs, sker oftast som en överenskommelse om att parterna förlänger ett avtal fram tills dess att man kommit överens om ett nytt. Prolongering kan också ske om avtalet inte sägs upp i tid, avtalet förlängs i så fall automatiskt.

Förslag från ordföranden ställt till mötesdeltagarna eller, i samband med kongressen, förslag från förbundsstyrelsen till kongressdelegaterna.

Ledig tid under arbetsdagen, då man inte står till arbetsgivarens förfogande.

Arbetstid som arbetsgivaren disponerar.

En hänvisning av en fråga eller ärende till utredning och framtagande av beslutsunderlag.

Ett kort bemötande av något en föregående talare framfört.

Granskning i efterhand av att föreningens redovisning och förvaltning är i god ordning.

Årlig skriftlig redogörelse som innehåller resultatet av slutförd revision.

Lagstadgad ledighet för alla arbetstagare, då man har rätt till intjänad semesterlön.

Ersättare för en ordinarie ledamot.

En lista över de mötesdeltagare som begärt ordet och den ordning de ska yttra sig i.

Styrelsens skriftliga redogörelse för föreningens verksamhet under en viss period.

Del av verksamhetsåret som ska användas vid planeringen av lärares huvudsakliga arbetsuppgifter.

Omröstning för att avgöra ett ärende.

Ett förslag till beslut.

Det antal arbetstimmar som enligt avtal ska utföras under ett år.

Beordrat eller i efterhand godkänt arbete som utförts utöver ordinarie arbetstid.

Fackliga förkortningar

I den fackliga världen förekommer en uppsjö förkortningar som inte alltid är så lätta att förstå. Som inloggat ombud hittar du dem här nedan.

Information för ombud

Fackliga förkortningar

Som ombud kommer du att stöta på och använda många fackliga och förbunds­interna förkortningar. Dessa är inte alltid är så lätta att förstå för den som inte är insatt i fackligt arbete. Även ett rutinerat ombud går ibland bet. Här har du förklaringar och länkar till mer information.

Interna LR-förkortningar

 • bFO: biträdande föreningsombud
 • bKO: biträdande kommunombud. Begreppet ersattes 2020/2021 med biträdande föreningsombud, bFO.
 • bLO: biträdande lokalombud
 • bSO: biträdande skyddsombud
 • CFU: Central facklig utbildning
 • CS: LR Studs centrala styrelse
 • Dof: distriktsordförande
 • DU: Dechargeutskottet, som har i uppgift att granska LR:s interna verksamhet
 • FGK: Facklig grundkurs
 • FO: föreningsombud
 • FS: förbundsstyrelsen
 • HSO: huvudskyddsombud
 • KO: Kommunombud. Begreppet ersattes 2020/2021 med föreningsombud, FO
 • LO: lokalombud
 • LR: Lärarnas Riksförbund
 • LR Stud: Lärarnas Riksförbunds studerandeförening
 • OMP: Centralt fackligt ombud mot privat sektor (ny funktion från 2021)
 • RekO: rekryteringsombud
 • RO: ombudsman med regional placering (tidigare regional ombudsman)
 • SO: skyddsombud

Centralorganisationer

Förkortningar för organisationer

Andra Saco-förbund, arbets­givar­e, myndigheter och andra organisationer. Detta är ingen komplett lista över dessa, utan en lista med förkortningar som du kan stöta på.

Lagar, avtal och andra fackliga begrepp

 • Inaktuella förkortningar

Logga in som ombud för mer information om interna fackliga förkortningar.


Uppdaterad