Din roll som studie- och yrkesvägledare

I din roll som vägledare är du en viktig person för eleverna

För att elever ska kunna sätta sig in i olika valmöjligheter och ta ställning till framtida utbildning och yrke, behöver flera på skolan ha ansvar i vägledningsfrågor.

Studie- och yrkesvägledare är professionellt verksamma främst inom skolväsende, högskola och universitet samt inom arbetsmarknadsverket. Vägledare är också verksamma i andra verksamheter som infotek, privata vägledningsföretag, läromedelsföretag med flera.

Studie- och yrkesvägledarnas yrkesroll

Studie- och yrkesvägledarens utbildning och arbete baseras på fyra vetenskapliga inriktningar; pedagogik, psykologi, filosofi och sociologi. Studie- och yrkesvägledarens främsta uppgift är den personliga vägledningen av vägledningssökande. Val av utbildning, yrke, arbete är en process som pågår under en stor del av en människas liv.

I grunden handlar det om att göra så goda val som möjligt utifrån egna utgångspunkter. För att kunna göra väl övervägda val behöver man kännedom om sig själv, kunskap om alternativen och metoder att hantera valsituationer.

Ett av verktygen i denna process är den personliga vägledningen, enskilt eller i grupp. Den personliga vägledningen är en process där den professionelle studie- och yrkesvägledaren, med samtalet som det viktigaste verktyget, hjälper enskilda individer att utifrån sina unika behov lösa/hantera problem inför val av levnadsbana i form av utbildning, yrke och arbete.

  • Studie- och yrkesvägledaren arbetar också för att befrämja individers och gruppers kunskap om valprocesser, arbetsmarknad och utbildningssystem.
  • Studie- och yrkesvägledaren ställs inför samhällets och uppdragsgivares krav och förväntningar vad gäller behov av arbetskraft och utbildningssökande.
  • Studie- och yrkesvägledaren möter också förväntningar från föräldrar, lärare och andra vad gäller vägledningen.

Studie- och yrkesvägledarens roll i skolan

Studie- och yrkesvägledarens roll i skolan präglas starkt av att elevernas lärande är huvudprocess i skolan. Samarbetet mellan elev, vägledare, lärare, skolledare och hemmet liksom med arbetslivet är mycket viktigt för elevens utveckling.

Arbetet i skolan planeras alltmer gemensamt t ex i arbetslag, lärarlag, mentorsgrupper och med elevmedverkan. Det ställer stora krav på studie- och yrkesvägledaren att finna sin roll i samarbetet. Oavsett om vägledaren är baserad i ett arbetslag eller inte måste vägledaren samarbeta med flera arbetslag och kan ibland vara placerad i en separat vägledargrupp som kan ha verksamhet gentemot flera skolor. Studie- och yrkesvägledaren ska därvid se både till enskilda individers behov av personlig vägledning och individers och gruppers lärande vad gäller val och väljande, informationskompetens, utbildningssystem och arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledaren har också liksom lärare en roll som elevvårdare i samarbete med den särskilda elevvårdspersonalen.

Därför behövs en välorganiserad vägledning

Eleverna i grundskolan behöver stöd att göra väl underbyggda val till gymnasieskolan, medan äldre elever behöver stöd i att hantera övergångar mellan olika utbildningar, samt övergången mellan utbildning och arbetsmarknad. En väl fungerande vägledning kan innebära:

  • färre studieavbrott
  • att fler går ut gymnasieskolan med godkända betyg
  • och på sikt en bättre arbetskraftsförsörjning

Skolverket har på sin webbplats samlat information om hur studie- och yrkesvägledningen kan organiseras. Länk till annan webbplats.

Mer inom ämnet


Uppdaterad