Antal elever per studie- och yrkesvägledare

Statistik och riktmärken för antal elever per studie- och yrkesvägledare

Som stöd till medlemmar och ombud presenterar här Lärarnas Riksförbund statistik och riktmärken för hur många elever en studie- och yrkesvägledare som mest bör ansvara för. Stödet är tänkt att fungera som ett underlag för diskussion med arbetsgivaren om arbetsbelastning och hur man som studie- och yrkesvägledare får en hållbar tjänst med rimliga förutsättningar att bedriva studie- och yrkesvägledning med hög kvalitet.

Studie och yrkesvägledare behöver bättre arbetsmiljö och hållbara tjänster.

Utifrån olika undersökningar kan Lärarnas Riksförbund konstatera att många av våra medlemmar har en tuff arbetssituation och har svårt att räcka till. Studie- och yrkes-vägledningen är en verksamhet som prioriteras lågt av många arbetsgivare, vilket ofta leder till en ökad arbetsbörda och arbetsmiljöproblem som behöver hanteras. En viktig faktor gällande arbetsbelastning är antalet elever. Mot den bakgrunden har förbundet utarbetat förslag till riktmärken hur många elever en studie- och yrkesvägledare som mest ska behöva ansvara för inom ramen för en heltidstjänst (se figur 1).

Figur 1

Figur 1

I dag har studie- och yrkesvägledare ofta svårt att få hållbara tjänster. Ett vanligt problem är att studie- och yrkesvägledare får ansvara ett för stort antal elever som man ska hinna bedriva vägledning för, utöver administration och andra arbetsuppgifter som kan ingå i en tjänst. I Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökning med förbundets yrkesverksamma medlemmar (2020) framgick att mer än hälften anser att det antal elever man har ansvar för i dag inte är rimligt. Uppdelat på olika skolformer blir bilden än tydligare. 61 procent av vägledarna i grundskolan, 49 procent av vägledarna i vuxenutbildningen och 46 procent av de i gymnasieskolan upplever att det antal elever man ansvarar för i dag inte är rimligt. Det finns också tydliga skillnader i upplevelsen av om elevantalet är rimligt om studie- och yrkesvägledaren arbetar på en skola eller vägleder elever på flera skolor. Cirka 70 procent av de som har sin tjänst fördelad på mer än en skolenhet anser att antalet elever de vägleder är orimligt.

Lärarnas Riksförbund har på basis av resultaten i arbetsmiljöundersökningen tagit fram så kallade riktmärken för hur många elever en studie- och yrkesvägledare som mest bör få ansvara för inom en heltidstjänst. Riktmärkena ligger som framgår av figur 1 och tabell 1 väsentligt lägre jämfört med hur det i genomsnitt ser ut i dag. Genom att korsköra svaren på frågor om man anser att man har ett rimligt antal elever med svaren på hur många elever man i dag har ansvar för, har riktmärken kunnat tas fram. Dessa har sedan brutits ner på olika skolformer och i vissa fall på stadium (grundskolan) och utbildningsprogram (gymnasieskolan).

Tabell 1

Tabell 1


Faktorer som kan påverka vad som kan vara ett rimligt antal

Allmänt

Tänk på att det finns fler faktorer än antalet elever att beakta kring arbetsbelastning, arbetstid, arbetsmiljö och kvalité. För att analysera just din situation behöver du även analysera exempelvis vilket stöd du har från din chef, vilken förståelse som huvudmannen har gällande skolans uppdrag kring studie- och yrkesvägledning. Vidare behöver du beakta om din tjänst är delad på flera skolor, om du arbetar med flera olika skolformer, om du arbetar deltid, antalet årskurser du ansvarar för, om du har ansvar i elevhälsoarbetet, hur stort ansvar du har kring överlämningar, elevernas behov med mera.

Studie- och yrkesvägledare i grundskolan

Det finns fler faktorer än antalet elever att beakta kring arbetsbelastning, arbetstid, arbetsmiljö och kvalité. För att analysera just din situation som studie- och yrkesvägledare inom grundskolan behöver du även analysera exempelvis vilket stöd du har från din chef, vilken förståelse som huvudmannen har gällande skolans uppdrag kring studie- och yrkesvägledning. Vidare behöver du beakta om din tjänst är delad på flera skolor, om du arbetar med flera olika skolformer, antalet årskurser du ansvarar för, om du har ansvar i elevhälsoarbetet, hur stort ansvar du har kring överlämningar, elevernas behov, vilken socioekonomisk bakgrund som eleverna har, om det är många elever där det behövs tolk, om ansvar för prao ingår i tjänsten, hur många olika gymnasieskolor eleverna väljer att söka vidare till och om det är många elever som inte är behöriga till nationella program när de ska söka vidare.

Därutöver påverkar även IT-systemens funktionalitet, andra aktörer såsom antagningsenhet, om du behöver stödja outbildade kollegor och om du förväntas vara allt i allo och exempelvis täcka upp för lärare när de är borta. Slutligen spelar det stor roll om hela den övriga skolan tar ansvar för studie- och yrkesvägledningen, eller inte.

Studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan

Tänk på att det finns fler faktorer än antalet elever att beakta kring arbetsbelastning, arbetstid, arbetsmiljö och kvalité. För att analysera just din situation som studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan behöver du även analysera exempelvis vilket stöd du har från din chef, vilken förståelse som huvudmannen har gällande skolans uppdrag kring studie- och yrkesvägledning. Vidare behöver du beakta om din tjänst är delad på flera skolor, om du arbetar med flera olika skolformer, antalet program du ansvarar för, hur många klasser du arbetar med, om du har ansvar i elevhälsoarbetet, hur stort ansvar du har kring överlämningar, elevernas behov, vilken socioekonomisk bakgrund som eleverna har, om det är många elever där det behövs tolk samt om det är många elever som inte är behöriga för vidare studier när de ska söka vidare. Exempelvis kan det innebära mycket arbete om du som studie- och yrkesvägledare har en hög andel elever inom introduktionsprogram, inte minst språkintroduktion, inom din tjänst. Det gör att antalet elever kan behöva vara betydligt lägre jämfört med andra program, då dessa ofta behöver mer individuella vägledningsinsatser.

Därutöver påverkar även IT systemens funktionalitet, andra aktörer såsom antagningsenhet, om du behöver stödja outbildade kollegor. Slutligen spelar det stor roll om rektor och lärare är intresserade av studie och yrkesvägledning och om hela den övriga skolan tar ansvar för studie- och yrkesvägledningen, eller inte.

Studie- och yrkesvägledare i vuxenutbildningen (inkl. sfi)

Tänk på att det finns fler faktorer än antalet elever att beakta kring arbetsbelastning, arbetstid, arbetsmiljö och kvalité. För att analysera just din situation som studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning och sfi behöver du även analysera exempelvis vilket stöd du har från din chef, vilken förståelse som huvudmannen har gällande studie- och yrkesvägledning. Vidare påverkar snabba förändringar och närheten till politiken. Antalet sökande och därmed arbetsbelastning påverkas av konjunkturen. När staten genomför satsningar som innebär fler elever så åtföljs dessa ofta inte av mer resurser till studie- och yrkesvägledning.

Därutöver påverkar vilken socioekonomisk bakgrund som eleverna har, om det är många som behöver tolk, IT systemens funktionalitet, hur mycket studie- och yrkesvägledare involveras i antagningsprocessen samt om du som utbildad studie- och yrkesvägledare behöver stödja outbildade kollegor.

”Antalet elever är en viktig faktor gällande arbetsbelastning för studie- och yrkesvägledare. Mot den bakgrunden har förbundet utarbetat förslag till riktmärken för hur många elever en studie- och yrkesvägledare som mest ska behöva ansvara för inom ramen för en heltidstjänst”

Lärarnas Riksförbund


ANTALET ELEVER PER STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Fakta om underlaget

Resultaten om riktmärken för högsta antal individer per studie- och yrkesvägledare bygger på data från Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökning riktad till förbundets studie- och yrkesvägledare. Undersökningen genomfördes 19 februari - 12 mars 2020 och skickades till 1 725 yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Svarsfrekvensen var 42 procent.

Så här har vi räknat

Antal elever som SYV ansvarar för idag räknas om till heltidstjänster (proportionell uppräkning motsvarande deltidstjänstgöringen). Därefter kan ett medelvärde per skolform och ytterligare nedbrytningar göras, som beskriver hur många elever studie- och yrkesvägledare ansvarar för i genomsnitt inom skolväsendet i dag.

Riktmärkena har också diskuterats och förankrats med referensgrupper av yrkesverksamma vägledare samt styrelsen för Lärarnas Riksförbunds forum för studie- och yrkesvägledning.

Riktmärket för elevantal utgår enbart från de SYV som uppgett att de har ett rimligt antal elever, och motsvarar ett avrundat genomsnitt för antalet elever omräknat till heltidstjänster.

Här är frågorna vi ställde

  • Är det antal individer du som studie- och yrkesvägledare ansvarar för i dag inom din tjänst rimligt för att du ska kunna ge dem en kvalitativ studie- och yrkesvägledning utifrån deras behov?
  • Ange i siffror (heltal) hur många individer du i dag ansvarar för vad gäller studie- och yrkesvägledning inom ramen för din totala tjänst. Om du inte vet den exakta siffran så gör en uppskattning.