Våra ämnesforum

Lärarnas Riksförbunds forum fungerar som mötesplatser för lärare och studie- och yrkesvägledare och arrangerar exempelvis vidareutbildningar samt seminarier inom respektive ämnesområde. Forumen är också rådgivande till Förbundsstyrelsen.


Engelska och moderna språk

Vi är en del av förbundets ambition att stärka de moderna språkens ställning. Vi ska också knyta kontakter med forskare, universitet och lärarutbildning för att utveckla medlemmarnas profession och förbundets akademiska identitet.

Kontaktperson

Ingrid Pihl


Kultur och kommunikation

Vi är Lärarnas Riksförbunds forum för de estetiska ämnena. Forumet arbetar för att belysa ämnenas betydelse i samtliga skolformer och på ett fördjupat sätt hävda medlemmarnas professionella syn på den pedagogiska och didaktiska utvecklingen inom ämnena.

Kontaktperson

Karin Johansson


Matematik och naturvetenskap

Vi arbetar för att skapa nätverk, och kontaktvägar, för att stärka professionen och nå en bredare krets av medlemmar. Ett mål är att hitta en kontaktperson per förening.

Kontaktperson

Johan Runesson


Studie- och yrkesvägledning

Sveriges fackliga intresseförening för vägledare. Vårt uppdrag är bland annat att bevaka studie- och yrkesvägledarens fackliga frågor, policyfrågor inom Lärarnas Riksförbund samt lobbyverksamhet.

Kontaktperson

Catharina Niwhede


Svenska

Vi inriktar verksamheten på att skapa nätverk och kontaktvägar för att nå en bredare krets av medlemmar och lärare i svenska. Ett mål är att hitta en kontaktperson per förening.

Kontaktperson

Anna Carlsson


Yrkesämnen

Vi arbetar för att skapa nätverk och kontaktvägar för att nå en bredare krets av medlemmar. Ett mål är att hitta en kontaktperson per förening. Intresserad? Hör av dig!

Kontaktperson

Mats Sternbring


Humaniora och samhällsvetenskap

Lärare inom humaniora och samhällsvetenskap arbetar dagligen med olika komplexa didaktiska frågor. Vi ska med våra kunskaper ge eleverna förutsättningar att förstå samhället på såväl det lokala som globala planet. Därför behöver vi bra fortbildning.

Kontaktperson

Sten Hagberg


Idrott och hälsa

Genom ditt medlemskap i Lärarnas Riksförbund är du som idrottslärare även medlem i il, Svenska Idrottslärarföreningen.

Föreningens mål är att arbeta för välutbildade lärare i ämnet i varje årskurs, att elever ska ha idrottslektioner varje dag samt att lärarutbildningen ska utbilda lärare för alla stadier.

Kontaktperson

Svante Tideman


Lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning

Vi arbetar med frågor kring lärarutbildning och forskning med syfte att stärka läraryrkets profession och är en referensgrupp till Förbundsstyrelsen.

Kontaktperson

Svante Tideman