Nytt statsbidrag för karriärtjänster

Information och råd till medlemmar och ombud om det nya bidraget

Från 1 juli 2020 förenklas systemet för pengar till karriärtjänster. Flera olika statsbidrag blir ett enda.

Creative colleagues reviewing ideas on wall in studio office

Nu ersätts de olika statsbidragen för karriärtjänster för lärare med ett nytt samlat statsbidrag. Förändringen ska enligt regeringen stärka kompetens­försörjningen inom skolan. Tanken är att göra läraryrket mer attraktivt genom bättre villkor och utvecklings- och karriärmöjligheter. Det nya systemet ska också minska den administrativa bördan för skolhuvudmännen.

Vad innebär det nya statsbidraget?

Enligt Skolverket beräknas nya statsbidraget årligen uppgå till totalt 1 852 miljoner kronor, varav 410 miljoner beräknas gå till skolor med särskilt svåra förutsättningar.

De statsbidrag som därmed försvinner är statsbidraget för karriärsteg för lärare, statsbidraget för karriärsteg för lärare i utanförskapsområden och statsbidraget för skolledare och extra karriärtjänster.

Till skillnad från tidigare kommer pengar inte längre att riktas till skolor som ligger i så kallade utanförskapsområden via särskilda statsbidrag, utan till skolor med särskilt svåra förutsättningar med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund via en särskild bidragspott. Regeringen menar att den viktade delen av bidraget på så vis kommer att göra större nytta.

Två potter för skolor med olika förutsättningar

Det nya statsbidraget är uppdelat i två så kallade potter.

  • Bidragspott 1 riktar sig till huvudmän med skolor som bedöms inte ha särskilt svåra förutsättningar.
  • Bidragspott 2 riktar sig till huvudmän med skolor med särskilt svåra förutsättningar.

En och samma huvudman kan få pengar från båda potterna. Skolverket har tagit fram en lista över vilka skolor hos en huvudman som ingår i bidragspott 2 (under rubriken Bidragsram) (red: länkens målsida finns inte längre). Listan utgår från uppgifter från SCB och baseras på elevernas socioekonomiska bakgrund på varje enskild skolenhet. Listan på skolor kommer att uppdateras av Skolverket inför varje ny bidragsomgång. Detta betyder att det kan variera mellan åren vilka skolenheter som ingår i pott 2.

Huvudmännen kan välja att utnyttja sin bidragsram från pott 1 på skolor som ingår i pott 2. Det går dock inte att utnyttja sin bidragsram från pott 2 på skolor som omfattas av pott 1. Förstelärare och lektorer som arbetar på pott 2-skolor ska få minst 10 000 kronor respektive 15 000 kronor i löneökning, oavsett vilken av potterna huvudmannen utnyttjar bidraget från.

Mer information om detaljer, villkor och viktiga datum för det nya statsbidraget finns på Skolverkets webbplats. (red: länkens målsida finns inte längre)

SÅ TYCKER LR

Vad anser Lärarnas Riksförbund om det nya statsbidraget?

Lärarnas Riksförbund tycker att det är positivt att de tidigare olika statsbidragen ersätts av ett nytt samlat statsbidrag. Det kan bidra till att göra satsningen mer ändamålsenlig och underlätta för till exempel små huvudmän att ta del av satsningen. På sikt vill förbundet att staten tar över hela finansieringen av skolan liksom att ett nytt nationellt professionsprogram för lärare inrättas.

Samtidigt är det viktigt att förändringen inte innebär att pengar till karriärtjänster försvinner. På skolnivå innebär det att de lärare som utsetts till förstelärare eller lektor som grundprincip ska få behålla sina lönepåslag och att inrättade tjänster ska vara permanenta.

Lärarnas Riksförbund anser att huvudmän måste göra en analys av hur många karriärtjänster man ska ha, och sedan också garantera finansieringen för karriärtjänsterna. Det gäller även det förekommer tillfälliga variationer i elevunderlaget som påverkar statsbidragstilldelningen. Det är viktigt att de pengar staten ställer till förfogande används fullt ut.

Stödmaterial för dig som är ombud

Det är viktigt att du som föreningsombud eller lokalombud tar del av materialet och bevakar frågan lokalt. Här ovan har vi beskrivit hur det nya statsbidraget är uppbyggt och berättar vad vi som förbund tycker. Nedan finner du som är ombud mer stödmaterial så att du kan bevaka frågan på din skola eller hos din huvudman.Mer inom ämnet


Uppdaterad