Intresse­föreningarna bevakar viktiga professions- och villkors­frågor för den egna gruppen

Inom Lärarnas Riksförbund finns det åtta intresse­föreningar. Dessa ska bevaka och utveckla professions- och villkorsfrågor som är centrala för den egna gruppen.

Vilka nationella föreningar och andra grupperingar kommer att finnas i Sveriges Lärare?

I Sveriges Lärare kommer det att finnas skolformsföreningar för förskola, grundskola och gymnasieskola. Det kommer även finnas nationella råd för studie- och yrkesvägledare, kulturskola och fritidshem. Utöver det har förbundsstyrelsen beslutat att följande organ ska finnas framöver:

 • Yrkesetiska rådet (ett befintligt gemensamt organ i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund)
 • Idrottslärarföreningen (befintlig fristående förening med koppling till Lärarnas Riksförbund. Alla idrottslärare kan bli medlemmar från årsskiftet.)
 • Vetenskapliga rådet (befintligt organ med professorer inom Lärarförbundet)
 • Intresseförening för speciallärare och specialpedagoger
 • Professionsråd som ska arbeta med professionsprogrammets utveckling (utses av regeringen efter nominering från Sveriges Lärare)

Till intresseföreningen för speciallärare och specialpedagoger kommer det framöver genomföras en nomineringsprocess. Mer information kommer om det inom kort.

De övriga nationella råd, föreningar och referensorgan som finns i något av förbunden avvecklas i samband med övergången till Sveriges Lärare.

Följande intresseföreningar finns inom Lärarnas Riksförbund:


 • Intresse­förening för ­F-6

Vi vill lyfta och belysa viktiga frågor för lärare i årskurs F-6. Vårt mål är att skapa en medvetenhet inom och utom för­bundet kring låg- och mellan­stadie­lärares specifika situation och behov.

Viktiga frågor

 • Att värna om låg- och mellan­stadie­lärarnas arbets­­situation genom att anställa fler special­lärare och kring­personal som avlastar lärarnas arbete med elever.
 • Att nyckeltal för grupp­storlekar införs i årskurs F-6.
 • Att betyg sätts tidigast i årskurs 6.

Kontaktperson

Maria Kempe

Ledamöter

Maria Kempe (lågstadiet)

Louise Kärrhage (lågstadiet)

Roger Wickman (mellanstadiet)

Camilla Olin (lågstadiet)

Jannike Madsen (mellanstadiet)


Intresse­förening för lärare i praktiska och estetiska ämnen

Vi vill fånga upp och lyfta praktisk estetiska lärares ämnesspecifika insikter och perspektiv inom förbundet, och på så sätt arbeta för goda arbetsvillkor för alla praktisk estetiska lärare.

Viktiga frågor

 • Inget mentorskap i praktisk estetiska lärares tjänster.
 • Rättvisa gällande organisation och schemaläggning av våra ämnen.
 • Ämnesrelevant fortbildning ska vara en självklarhet.

Kontaktperson

Eva Söderberg

Ledamöter

Eva Söderberg (slöjd)

Kristina Rilbe (bild)

Therése Borgefeldt (hem- & konsumentkunskap) 

Arianne Södermark (musik och slöjd)


 • Intresse­förening för special­lärare och special­pedagoger

Vi vill bevaka speciallärares och specialpedagogers specifika fackliga frågor och påverka LR att driva fackliga frågor som är viktiga för vår yrkesprofession.

Viktiga frågor

 • Att LR arbetar aktivt för bättre arbetsvillkor, även för speciallärare och specialpedagoger. Det behöver göras mer för att säkerställa tillgången till utbildade speciallärare samt specialpedagoger.
 • Det råder idag inte en samsyn mellan olika professioners och rollers syn på speciallärares respektive specialpedagogers uppdrag. Vi behöver arbeta för att det blir mer förebyggande arbete på organisations- och gruppnivå i stället för åtgärdande arbete på individnivå för Sveriges speciallärare och special­pedagoger.
 • Vi vill ha riktad fortbildning anpassad efter vårt fortbildningsbehov.

Kontaktperson

Sofia Sköld Lawner

Ledamöter

Sofia Sköld Lawner (speciallärare)

Maja Lindqvist (specialpedagog)

Caroline Wegmann (specialpedagog)

Åsa Vemmervik Andersson (speciallärare)

Ann-Katrin Wijk (specialpedagog)


 • Intresse­förening för yrkeslärare

Vi vill fånga upp yrkeslärarnas åsikter, bevaka de specifika fackliga frågor som uppstår i yrkes­utbildning och synliggöra dem inom förbundet.

Viktiga frågor

 • APL-frågor såsom anskaffning, tid för arbetet och uppföljning, in i tjänstefördelning.
 • Legitimationskrav. Det är en självklarhet att vi ska verka för att det blir ett krav att också yrkes­lärare ska ha legitimation för att sätta betyg.
 • Rekrytering av nya yrkeslärare.
  Vara en länk vad gäller; kompetens­utveckling, aktuell forskning och till professions­rådet.

Kontaktperson

Nicklas Vigren

Ledamöter

Nicklas Vigren (energi)

Michael Kvist (handel)

Malin Edefors (vård) Tjänstledig från uppdraget

Mirza Santa (kock)

Andreas Gustafsson (VVS och fastighet)

Natalia Rodriguez (frisör) • Intresse­förening för vux­lärare

Vi vill fånga upp Vux-lärarnas åsikter, bevaka de specifika fackliga frågor som upp­står i vuxenutbildningen och synliggöra dem inom förbundet.

Viktiga frågor

 • Entreprenad/auktorisation: Detta måste försvinna från svensk vuxen­utbildning, men i väntan på detta behöver villkoren förbättras.
 • Kontinuerlig antagning: Leder till att lärare tvingas fatta icke-optimala didaktiska beslut. Vuxenutbildningen behöver gå mer mot homogena under­visnings­­grupper.
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet om vuxenutbildning behöver stärkas och fortbildningen för Vux-lärare behöver förbättras.

Kontaktperson

Martin Turesson

Ledamöter

Martin Turesson (gr/gyvux)

Sanna Hillerdal (gyvux)

Sara Pargell (gr/gyvux)

Caroline Öhman (sfi)


Intresse­förening för ämneslärare

Vi kommer att arbeta för att synliggöra ämneslärares villkor och utmaningar i dagens skola (grundskola, gymnasie­skola och vuxen­utbildning).

Viktiga frågor

 • Ämnesspecifik fortbildning, mer i linje med vad vi ämnes­lärare behöver, leder till kunniga, uppdaterade och inspirerade lärare. Det kommer dessutom att förbättra rekryteringen till yrket.
 • Fördjupad koppling mellan skola och forskning, likvärdig över hela landet oavsett huvudman, och som skolor och lärare behöver. Mer forskning bör bedrivas av yrkesverksamma lärare och forskningsanslag bör styras av lärares faktiska behov.
 • Ökad ämnesautonomi genom att undervisningens innehåll och utformning fredas från yttre påverkan. Ämnesläraren är garanten för att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och genomförs i enlighet med skolans styr­dokument.

Kontaktperson

Fredrik Andersson

Ledamöter

Fredrik Andersson (högstadiet/gymnasiet/HiSh)

Anna Grahn (högstadiet/HiGeReSh)

Helena Kvarnsell (högstadiet/MaBiFyKeTe)

Marina Wahlström (gymnasiet/ShGe)

Per Selin (högstadiet/SvSvaEn)


Intresse­förening för studie- och yrkes­väg­ledare

Sveriges fackliga intresse­förening för vägledare. Vi vill bevaka studie- och yrkes­väg­ledarens fackliga frågor, policyfrågor inom Lärarnas Riksförbund samt bedriva lobby­verksamhet.

Viktiga frågor

 • Få ändringar i skollagen så att det inte ska vara tillåtet att anställa outbildade på tillsvidaretjänster. Det är för otydligt i dag och tolkningsbart.
 • Arbeta för att kvalitén på utbildningarna höjs.
 • Anordna fortbildning för våra medlemmar. Se till att våra medlemmar får ta del av forskning i våra fortbildningsinsatser.

Kontaktperson

Carina Levander


Intresse­förening för idrotts­lärare

Genom ditt medlemskap i Lärarnas Riksförbund är du som idrottslärare även medlem i il, Svenska Idrottslärarföreningen Länk till annan webbplats. som har funnits sedan 1884.

Viktiga frågor

 • Att verka för att det finns välutbildade lärare i ämnet Idrott och hälsa i alla årskurser.
 • Att elever ska ha lektioner i Idrott och hälsa varje dag.
 • Att lärarutbildningarna utbildar idrottslärare för alla stadier i skolsystemet.

Kontaktperson

Rami AroIntresseföreningens uppgift

 • Att bevaka och utveckla professionsfrågor samt särartsspecifika villkorsfrågor.
 • Att fungera rådgivande till förbundsstyrelsen i professionsfrågor och i förekommande fall i särartsspecifika villkorsfrågor.
 • Att stödja förbundet i rekryteringsarbetet.

Intresseföreningen kan av förbundsstyrelsen åläggas att för förbundets räkning utföra vissa andra arbetsuppgifter.

Den tidigare formen Ämnesforum upphörde den 31 december 2020.

Intresseföreningarnas sammansättning och möten

Förbundsstyrelsen utser 3-5 representanter till ledamöter i respektive nyinrättad intresseförening och en person utses till sammankallande i respektive gruppering. Det exakta antalet avgörs av förbundsstyrelsen utifrån en värdering av den sammanlagda gruppens totala erfarenhet och täckning över yrkesområdet.

Som del i intresseföreningen bidrar ledamoten till utvecklingen av våra medlemmars professionsfrågor, och får möjlighet att bidra med sin kompetens, sina idéer och inspiration.

Medlem som är ledamot ska:

 • vara behörig och yrkesverksam inom intresseföreningens yrkesområde
 • kännetecknas som yrkesskicklig, kunnig och kompetent
 • vara intresserad av och aktivt ta del av relevant forskning inom yrkesområdet för att stärka sin undervisning

Intresseföreningen sammanträder minst en gång per termin. Den sammankallande ledamoten ombesörjer att kallelse och aktuella handlingar går ut.

Mandatperioden för uppdrag inom intresseföreningarna löper från 1 mars 2021 till 30 juni 2022.


Skolprofessionsbloggen

Skolprofessionsbloggen

I skolprofessionsbloggen bloggar representanter från våra olika intresseföreningar. De skriver om undervisning och utmärkande professions- och villkor...

Läs mer
Nytt professionsråd ska bidra till lärarkårens utveckling
Bild på lärare

Nytt professionsråd ska bidra till lärarkårens utveckling

Rådet ska bevaka och utveckla de viktigaste frågorna kringlärarutbildning, fortbildning och forskning, och verka för ett professionsprogram.

Läs om hur professionsråd bidrar till lärarkårens utveckling