Intresseföreningarna bevakar viktiga professions- och villkorsfrågor för den egna gruppen

Inom Lärarnas Riksförbund finns det åtta intresse­föreningar. Dessa ska bevaka och utveckla professions- och villkorsfrågor centrala för den egna gruppen.

Följande intresseföreningar finns inom Lärarnas Riksförbund:


 • Intresseförening för ­F-6

Kontaktperson

Maria Kempe

Ledamöter

Maria Kempe (lågstadiet)

Louise Kärrhage (lågstadiet)

Roger Wickman (mellanstadiet)


Intresseförening för lärare i praktiska och estetiska ämnen

Vi vill fånga upp och lyfta praktisk estetiska lärares ämnesspecifika insikter och perspektiv inom förbundet, och på så sätt arbeta för goda arbetsvillkor för alla praktisk estetiska lärare.

Viktiga frågor

 • Inget mentorskap i praktisk estetiska lärares tjänster.
 • Rättvisa gällande organisation och schemaläggning av våra ämnen.
 • Ämnesrelevant fortbildning ska vara en självklarhet.

Kontaktperson

Eva Söderberg

Ledamöter

Eva Söderberg (slöjd)

Kristina Rilbe (bild)

Sara Sundberg Samani (hem- & konsumentkunskap)

Arianne Södermark (musik och slöjd)


 • Intresseförening för speciallärare och specialpedagoger

Kontaktperson

Sofia Sköld Lawner

Ledamöter

Sofia Sköld Lawner (speciallärare)

Maja Lindqvist (specialpedagog)

Caroline Wegmann (specialpedagog)

Åsa Vemmervik Andersson (speciallärare)

Ann-Katrin Wijk (specialpedagog)


 • Intresseförening för yrkeslärare

Kontaktperson

Nicklas Vigren

Ledamöter

Nicklas Vigren (energi)

Eva Darell (vård)

Michael Kvist (handel)

Lars Matsson (IT)


 • Intresseförening för vux­lärare

Vi vill fånga upp Vux-lärarnas åsikter, bevaka de specifika fackliga frågor som uppstår i vuxenutbildningen och synliggöra dem inom förbundet.

Viktiga frågor

 • Entreprenad/auktorisation: Detta måste försvinna från svensk vuxenutbildning, men i väntan på detta behöver villkoren förbättras.
 • Kontinuerlig antagning: Leder till att lärare tvingas fatta icke-optimala didaktiska beslut. Vuxenutbildningen behöver gå mer mot homogena under­visnings­grupper.
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet om vuxenutbildning behöver stärkas och fortbildningen för Vux-lärare behöver förbättras.

Kontaktperson

Martin Turesson

Ledamöter

Martin Turesson (gr/gyvux)

Sanna Hillerdal (gyvux)

Petter Kraftling (gyvux)

Sara Pargell (gr/gyvux)


Intresseförening för ämneslärare

Kontaktperson

Fredrik Andersson

Ledamöter

Fredrik Andersson (högstadiet/gymnasiet/HiSh)

Anna Grahn (högstadiet/HiGeReSh)

Amanda Hoskins (gymnasiet/EnSp)

Helena Kvarnsell (högstadiet/MaBiFyKeTe)

Marina Wahlström (gymnasiet/ShGe)

Per Selin (högstadiet/SvSvaEn)


Intresseförening för studie- och yrkesvägledare

Sveriges fackliga intresseförening för vägledare. Vårt uppdrag är bland annat att bevaka studie- och yrkesvägledarens fackliga frågor, policyfrågor inom Lärarnas Riksförbund samt lobbyverksamhet.

Viktiga frågor

 • Få ändringar i skollagen så att det inte ska vara tillåtet att anställa outbildade på tillsvidaretjänster. Det är för otydligt i dag och tolkningsbart.
 • Arbeta för att kvalitén på utbildningarna höjs.
 • Anordna fortbildning för våra medlemmar. Se till att våra medlemmar får ta del av forskning i våra fortbildningsinsatser.

Kontaktperson

Carina Levander


Intresseförening för idrottslärare

Genom ditt medlemskap i Lärarnas Riksförbund är du som idrottslärare även medlem i il, Svenska Idrottslärarföreningenlänk till annan webbplats som har funnits sedan 1884.

Föreningens mål är att arbeta för välutbildade lärare i ämnet Idrott och Hälsa i varje årskurs, att elever ska ha Idrott och Hälsa-lektioner varje dag samt att lärarutbildningen ska utbilda lärare för alla stadier.

Kontaktperson

Rami AroIntresseföreningens uppgift

 • Att bevaka och utveckla professionsfrågor samt särartsspecifika villkorsfrågor.
 • Att fungera rådgivande till förbundsstyrelsen i professionsfrågor och i förekommande fall i särartsspecifika villkorsfrågor.
 • Att stödja förbundet i rekryteringsarbetet.

Intresseföreningen kan av förbundsstyrelsen åläggas att för förbundets räkning utföra vissa andra arbetsuppgifter.

Den tidigare formen Ämnesforum upphörde den 31 december 2020.

Intresseföreningarnas sammansättning och möten

Förbundsstyrelsen utser 3-5 representanter till ledamöter i respektive nyinrättad intresseförening och en person utses till sammankallande i respektive gruppering. Det exakta antalet avgörs av förbundsstyrelsen utifrån en värdering av den sammanlagda gruppens totala erfarenhet och täckning över yrkesområdet.

Som del i intresseföreningen bidrar ledamoten till utvecklingen av våra medlemmars professionsfrågor, och får möjlighet att bidra med sin kompetens, sina idéer och inspiration.

Medlem som är ledamot ska:

 • vara behörig och yrkesverksam inom intresseföreningens yrkesområde
 • kännetecknas som yrkesskicklig, kunnig och kompetent
 • vara intresserad av och aktivt ta del av relevant forskning inom yrkesområdet för att stärka sin undervisning

Intresseföreningen sammanträder minst en gång per termin. Den sammankallande ledamoten ombesörjer att kallelse och aktuella handlingar går ut.

Mandatperioden för uppdrag inom intresseföreningarna löper från 1 mars 2021 till 30 juni 2022.


Skolprofessionsbloggen

Skolprofessionsbloggen

I skolprofessionsbloggen bloggar representanter från våra olika intresseföreningar. De skriver om undervisning och utmärkande professions- och villkor...

Läs mer
Nytt professionsråd ska bidra till lärarkårens utveckling

Nytt professionsråd ska bidra till lärarkårens utveckling

Rådet ska bevaka och utveckla de viktigaste frågorna kringlärarutbildning, fortbildning och forskning, och verka för ett professionsprogram.

Läs om hur professionsråd bidrar till lärarkårens utveckling