Intresseföreningarna bevakar viktiga professions- och villkorsfrågor för den egna gruppen

Sedan den 1 mars 2021 finns det 7 intresse­föreningar inom Lärarnas Riksförbund. Dessa ska bevaka och utveckla professions- och villkorsfrågor centrala för den egna gruppen. I höst startas ytterligare en intresseförening, för ämneslärare.

Följande intresseföreningar finns nu inom Lärarnas Riksförbund:


 • Intresseföreningen för F-6
 • Maria Kempe (lågstadiet)
 • Carolina Elg (mellanstadiet)
 • Mikael Kemi (mellanstadiet)
 • Louise Kärrhage (lågstadiet)
 • Roger Wickman (mellanstadiet)

Kontaktperson

Maria Kempe


 • Intresseföreningen för lärare i praktiska och estetiska ämnen
 • Eva Söderberg (slöjd)
 • Kristina Rilbe (bild)
 • Sara Sundberg Samani (hem- & konsumentkunskap)
 • Arianne Södermark (musik och slöjd)

Kontaktperson

Eva Söderberg


 • Intresseföreningen för speciallärare och specialpedagoger
 • Sofia Sköld Lawner (speciallärare)
 • Maja Lindqvist (specialpedagog)
 • Caroline Wegmann (specialpedagog)
 • Åsa Vemmervik Andersson (speciallärare)
 • Ann-Katrin Wijk (specialpedagog)

Kontaktperson

Sofia Sköld Lawner


 • Intresseföreningen för yrkeslärare
 • Nicklas Vigren (energi)
 • Eva Darell (vård)
 • Malin Edefors (vård)
 • Michael Kvist (handel)
 • Lars Matsson (IT)

Kontaktperson

Nicklas Vigren


 • Intresseföreningen för vuxlärare
 • Martin Turesson (gr/gyvux)
 • Åsa Aviles (sfi)
 • Sanna Hillerdal (gyvux)
 • Petter Kraftling (gyvux)
 • Sara Pargell (gr/gyvux)

Kontaktperson

Martin Turesson


Intresseföreningen för studie- och yrkesvägledare

Sveriges fackliga intresseförening för vägledare. Vårt uppdrag är bland annat att bevaka studie- och yrkesvägledarens fackliga frågor, policyfrågor inom Lärarnas Riksförbund samt lobbyverksamhet.

Kontaktperson

Carina Levander


Intresseföreningen för idrottslärare, Svenska Idrottslärarföreningen

Genom ditt medlemskap i Lärarnas Riksförbund är du som idrottslärare även medlem i il, Svenska Idrottslärarföreningenlänk till annan webbplats som har funnits sedan 1884.

Föreningens mål är att arbeta för välutbildade lärare i ämnet Idrott och Hälsa i varje årskurs, att elever ska ha Idrott och Hälsa-lektioner varje dag samt att lärarutbildningen ska utbilda lärare för alla stadier.

Kontaktperson

Rami Aro


Intresseföreningen för ämneslärare

 • Fredrik Andersson (högstadiet/gymnasiet/HiSh)
 • Anna Grahn (högstadiet/HiGeReSh)
 • Amanda Hoskins (gymnasiet/EnSp)
 • Helena Kvarnsell (högstadiet/MaBiFyKeTe)
 • Marina Wahlström (gymnasiet/ShGe)
 • Per Selin (högstadiet/SvSvaEn)

Kontaktperson

Fredrik Andersson


Intresseföreningens uppgift

 • Att bevaka och utveckla professionsfrågor samt särartsspecifika villkorsfrågor.
 • Att fungera rådgivande till förbundsstyrelsen i professionsfrågor och i förekommande fall i särartsspecifika villkorsfrågor.
 • Att stödja förbundet i rekryteringsarbetet.

Intresseföreningen kan av förbundsstyrelsen åläggas att för förbundets räkning utföra vissa andra arbetsuppgifter.

Den tidigare formen Ämnesforum upphörde den 31 december 2020.

Intresseföreningarnas sammansättning och möten

Förbundsstyrelsen utser 3-5 representanter till ledamöter i respektive nyinrättad intresseförening och en person utses till sammankallande i respektive gruppering. Det exakta antalet avgörs av förbundsstyrelsen utifrån en värdering av den sammanlagda gruppens totala erfarenhet och täckning över yrkesområdet.

Som del i intresseföreningen bidrar ledamoten till utvecklingen av våra medlemmars professionsfrågor, och får möjlighet att bidra med sin kompetens, sina idéer och inspiration.

Medlem som är ledamot ska:

 • vara behörig och yrkesverksam inom intresseföreningens yrkesområde
 • kännetecknas som yrkesskicklig, kunnig och kompetent
 • vara intresserad av och aktivt ta del av relevant forskning inom yrkesområdet för att stärka sin undervisning

Intresseföreningen sammanträder minst en gång per termin. Den sammankallande ledamoten ombesörjer att kallelse och aktuella handlingar går ut.

Mandatperioden för uppdrag inom intresseföreningarna löper från 1 mars 2021 till 30 juni 2022.


Skolprofessionsbloggen

Skolprofessionsbloggen

I skolprofessionsbloggen bloggar representanter från våra olika intresseföreningar. De skriver om undervisning, samt utmärkande professions- och villk...

Läs mer
Nytt professionsråd ska bidra till lärarkårens utveckling

Nytt professionsråd ska bidra till lärarkårens utveckling

Rådet ska bevaka och utveckla de viktigaste frågorna kringlärarutbildning, fortbildning och forskning, och verka för ett professionsprogram.

Läs om hur professionsråd bidrar till lärarkårens utveckling