Det blev ett JA i medlems­omröstningen – vad händer nu?

Gemensamma propositioner till förbundsmötet

Resultatet av medlemsomröstningens JA är att förbundsstyrelsen nu, precis som föraviserat, tillsammans med Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund har tagit fram propositioner med förslag om att bilda två separata förbund – Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

Medlemsomröstningen var ett av de allra viktigaste stegen inom den demokratiska processen som genom ja-resultatet i medlemsomröstningen nu fortgår fram till och med det att Förbundsmötet i maj 2022 fattar beslut om Lärarnas Riksförbund ska upplösas till förmån för att etablera och ersättas av Sveriges Lärare.

Vad händer nu?

Det är viktigt att understryka att det är först vid förbundsmötet den 21 maj 2022 som det faktiska beslutet kan fattas om Lärarnas Riksförbund ska upplösas till förmån för att etablera Sveriges Lärare. Här nedan följer i korthet en beskrivning av vad som kommer att ske härnäst och hur upplägget för den demokratiska processen ser ut.

Den demokratiska processen

  • Den 1 mars 2022 fattade Förbundsstyrelsen beslut om att gå vidare med att lägga fram propositioner gällande etablering av Sveriges Lärare och Facken inom utbildning och upplösning av Lärarnas Riksförbund.
  • Den 4 mars 2022 publicerar respektive förbund kongresshandlingar med propositioner inför kongress/förbundsmötet i maj 2022 rörande etablering av Sveriges Lärare samt den gemensamma organisatoriska delen som föreslås heta Facken inom utbildning.
    Propositionerna är förbundsstyrelsernas gemensamma förslag som arbetats fram med inriktningsdokumentet som grund. Propositionerna innehåller för Lärarnas Riksförbunds del Stadgar för Sveriges Lärare och övergångsregler därtill, Stadgar för Facken inom utbildning, ekonomisk proposition för Sveriges Lärare och politiskt proposition för Sveriges Lärare och för Facken inom utbildning. Det som rör Lärarnas Riksförbund är i vår version av den för de tre förbunden likalydande kongresshandlingen skrivet med normal svart text. Det som inte rör Lärarnas Riksförbund finns med för kännedom i vår kongresshandling, men är skrivet i grå text.
  • Förbundsmötesdelegaterna har under perioden 14 mars 2022 klockan 08:00 till den 27 mars 2022 klockan 10:00 möjlighet att lämna sina yrkande på ändringar och tillägg till propositionerna och på de motioner FM 1–6 som rör organisationsfrågan och som lämnades in under Lärarnas Riksförbunds motionstid fram till 1 november 2021.
  • De tre förbunden, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund kommer att hålla extra kongress/förbundsmöte 28–29 mars samt 6 maj för att i olika steg behandla inkomna yrkanden i utskott och därefter plenart behandla förslag som arbetats fram utifrån de olika förbundens utskottsbeslut av ett redaktionsråd som består av tre förbundsmötesdelegater/kongressombud per förbund.
  • Redaktionsrådets uppgift är att i ett första skede lägga ett gemensamt jämkat helhets­förslag per proposition till varje förbunds kongress/förbundsmöte den 6 maj då det av hela förbundsmötet samtidigt sker en plenar behandling. Därefter återupptar redaktions­rådet sitt arbete utifrån förbundsmötets/kongressernas beslut och presenterar sitt slutgiltiga förslag den 13 maj - inför kongress/förbundsmöte den 21 maj 2022.
  • Den 21 maj 2022 genomförs tre parallella kongresser/förbundsmöte och avgörande beslut fattas i respektive kongress/förbundsmöte om huruvida respektive förbund ska upplösas och Sveriges Lärare, Facken inom utbildning samt Sveriges Skolledare ska etableras.

För etablerandet av Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare krävs att respektive kongress och förbundsmöte röstar ja i frågorna om att etablera de nya förbunden och federationen Facken inom utbildning, samt om upplösning av sitt eget förbund.

Lärarnas Riksförbunds övriga egna fem propositioner och 165 motioner, som inte rör organisationsfrågan, ska behandlas av Lärarnas Riksförbunds ordinarie förbundsmöte som sammanträder dels den 7 maj och dels den 22-24 maj 2022.

Mer inom ämnet

Läs intervjun med Åsa Fahlén i Skolvärlden Förslaget: Så ska lärarnas nya fackförbund se ut Länk till annan webbplats.

Filer för nedladdning

Mer inom ämnet


Uppdaterad