Arbetssätt för kongressen 2020

Kongress 2020

Arbetsformen för kongressen 2020 kommer att vara demokratitorg där alla kongress­ledamöter deltar i diskussioner. Här sker debatten om kongressens propositioner och motioner, och här gör man yrkanden om eventuella tillägg och ändringar.

Utvärderingarna av kongressen 2016 visade att förbundet behöver utveckla arbetssätten för kongressen. Förbundsstyrelsens slutsats är att formerna för debatt och beslutsfattande måste förbättras och nyckelorden för det handlar om inflytande, deltagande och tidsoptimering. För att åstadkomma detta har förbundsstyrelsen fattat beslut om att arbetsformen för kongressen 2020 ska vara demokratitorg där alla kongressledamöter har både möjlighet och skyldighet att delta i diskussioner. 

Under demokratitorgen kommer alltså den huvudsakliga debatten om kongressens propositioner och motioner att ske. Det är också på demokratitorgen som olika ändrings- och tilläggsyrkanden kan läggas. Diskussionerna på demokratitorgen kan leda till att olika åsikter jämkas samman till ett nytt förslag som läggs fram som ett gemensamt ändringsyrkande.

På demokratitorgen anger också röstberättigade kongressledamöter eller hela delegationer vilka förslag man stödjer. Genom detta förfaringssätt framkommer tydligt vilka förslag som utgör huvudförslag inför beslutsfattandet i plena.

Detta arbetssätt kommer att effektivisera kongressens arbete i jämförelse med tidigare kongressers utskottsbehandling. Kansliet kommer att ombesörja att alla kongressledamöter och delegationer utbildas i det nya arbetssättet i god tid innan kongressen.


Uppdaterad