Distriktsmöte med val av kongress­ledamöter

Kongress 2020

Varje distrikt ska under hösten 2019 rösta om vilka personer som ska utgöra distriktets kongressledamöter. Särskild information om hur det valet kommer att gå till presenteras mer detaljrikt så småningom, men varje lokalavdelning som har minst fem medlemmar har minst en person som har rösträtt i valet av kongressledamöter. De som har rösträtt kallas distriktsombud och väljs på möten vid lokalavdelningarna (skolorna).

Vid höstens val rangordnas alla nominerade personer efter hur många röster de fått. De översta namnen, de som har fått flest röster, som motsvarar distriktets mandatantal blir ordinarie kongressledamöter. Lika många till blir suppleanter och kan kallas in efter hand om någon fått förhinder eller avgått genom att hen lämnat distriktet som yrkesverksam medlem.

De som väljs till den övre hälften av distriktet kongressledamöter (avrundat uppåt) utgör också tillsammans Förbundsrådet. Förbundsråd kallas in minst en gång varje år mellan de ordinarie kongresserna för att bland annat fastställa bokslut och verksamhetsberättelser, genomföra eventuella fyllnadsval och besluta om viktiga frågor som Förbundsstyrelsen lämnat över till Förbundsrådet att hantera.

Mer inom ämnet


Uppdaterad