Nyheter från Kongress 2020

Vad hände under Lärarnas Riksförbunds Kongress 2020

Kongressen 2020 är avslutad. Här kan du ta del av vad som hände under kongressen, vad som beslutades och se invigningstal.

Kongressprotokoll

Det slutliga och underskrivna protokollet finns nu att ladda ner här.

Ny möjlig organisering

Vid Lärarnas Riksförbunds kongress beslutades att tillsätta en utredning för att ta reda på om det finns ett bättre sätt att organisera Lärarnas Riksförbund, än på det sätt som förbundet är organiserat idag. Utredningens främsta uppgift är att ha fokus på medlemmarna och vad som är bäst för dig och övriga lärare och studie- och yrkesvägledare i Sverige.

Lärarnas Riksförbunds kongress ansåg att det är viktigt att förbundet självt äger processen när det gäller en utredning om en framtida organisering. Bedömningen är att Lärarförbundets kampanj inför kongressen innebar att frågan som låg på bordet kom att handla om att det skulle inrättas en ny organisation och inte om att tillsätta en utredning. Därför antog kongressen ett alternativt förslag när det gäller tillsättande av utredning. Beslutet som fattades av kongressen innebär fortfarande hög grad av samverkan och gemensamma lösningar för förbunden inom utbildningssektorn.

I uppdraget ingår det att ta fram konkreta förslag på hur förbundet ska organisera sina medlemsgrupper i framtiden. Utredningen ska också föra diskussioner med Lärarförbundet och de Saco-förbund som verkar inom utbildningsområdet. När utredningen är klar ska en ny kongress ta ställning till de förslag som utredningen kommit fram till.

Kongressen beslutade:

 • att uppdra till styrelsen att utreda vilka former för organisering av förbundets medlemsgrupper som bäst tillvaratar medlemmarnas intressen.
 • att uppdra till styrelsen att inom ramen för utredningen föra diskussioner med Lärarförbundet och närliggande förbund i Saco om hur medlemmar inom utbildningssektorn kan organiseras fackligt.
 • att uppdra till styrelsen att utifrån medlemmarnas bästa utveckla samverkan med Lärarförbundet och närliggande Saco-förbund.
 • att uppdra till styrelsen att återkomma till kongressen med konkreta förslag till organisering för förbundets medlemsgrupper.

Åsa Fahlén omvald

Den 29 augusti valde Lärarnas Riksförbunds kongress Åsa Fahlén som ordförande för ytterligare en fyraårsperiod. Som förste vice ordförande omvaldes Svante Tideman och till andre vice ordförande omvaldes Sara Svanlund.

- Det är både roligt och hedrande att medlemmarna vill att jag ska leda förbundet i fyra år till. Lärarnas Riksförbund präglas av framtidstro och optimism vilket gör att jag känner mig taggad för att fortsätta det viktiga arbetet med att flytta fram lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas positioner. Att vi lyckas är en ödesfråga för svensk skola och därmed för hela samhället. Vi måste snarast tillbaka till en situation där läraryrket är attraktivt, säger Åsa Fahlén.


”De kallar mig digiTalmannen efter alla digitala möten jag haft”

Talman Andreas Norlén invigde kongressen i ett tal till kongressledamöterna.
Textad film, cirka 12 minuter.

Anna Ekströms återinvigningstal

Utbildningsminister Anna Ekström återinviger kongressens sista del, 6 september.
Textad film, cirka 15 minuter.

Åsa Fahlén ser ett starkt förbund som behöver bli starkare

Åsa Fahlén lyfte fram Lärarnas Riksförbund som ett starkt fackförbund under sitt inledningsanförande.
Textad film, cirka 16 minuter.


Rapport från kongressen

Rapport från kongressen — dag ett - 15 maj

Medlemsavgifter, föreningsanslag och stöd till medlemmar i privat sektor är några av de delar som avhandlas under kongressens första dag. Förbundsordförande Åsa Fahlén tycker att det fungerar relativt bra, även om hon saknar den spontana interaktionen som sker vid fysiska möten.
Läs Skolvärldens rapport från  kongressen  Länk till annan webbplats.

Kongressen röstade för utökat stöd till lärare på friskola

En av de punkter som föranledde diskussion under kongressens första dag gällde stödet till lärare på friskolorna. Flera motioner berörde ämnet, och i slutändan var det en gemensam motion från Lärarnas Riksförbunds särskilda förening inom IES och koncernförening inom Academedia som röstades igenom.
Läs Skolvärldens artikel Länk till annan webbplats.

Rapport från kongressen - dag fyra - 6 september

Lärarnas Riksförbunds kongress har idag 6 september valt ny förbundsstyrelse. Grattis och välkomna till förbundsstyrelsen önskar vi:

 • Fredrik Andersson, Sjöbo
 • Anna Carlsson, Härryda
 • Anna Gräslund, Stockholm
 • Duska Jansson Dobrota, Ludvika
 • Karin Johansson, Huddinge
 • Anneli Landberg, Laholm
 • Catharina Niwhede, Malmö
 • Ingrid Pihl, Piteå
 • Anne Pihlo, Borås
 • Johan Runesson, Växjö
 • Robin Smith, Stockholm
 • Catherine Sonesson, Karlstad

Rapport från kongressen — dag två - 16 maj

Efter två dagar i digitalt plenum är Lärarnas Riksförbunds kongress 2020 ajournerad till hösten. Det största beslutet kom redan under fredagen, då kongressen röstade för att ta fram en försöksverksamhet som ska ge bättre stöd till lärare som jobbar i privat sektor. På lördagen röstade man även igenom den ekonomiska förutsättningen för verksamheten, med två miljoner kronor som avsätts för arbetet.
Läs Skolvärldens rapport från kongressen Länk till annan webbplats.

Rapport från kongressen - dag tre - 29 augusti

Den 29 augusti valde Lärarnas Riksförbunds kongress Åsa Fahlén som ordförande för ytterligare en fyraårsperiod. Som förste vice ordförande omvaldes Svante Tideman och till andre vice ordförande omvaldes Sara Svanlund.
Läs Skolvärldens artikel Länk till annan webbplats.

Rapport från kongressen - dag fem - 7 september

Vid Lärarnas Riksförbunds kongress beslutade kongressen att tillsätta en utredning för att ta reda på om det finns ett bättre sätt att organisera Lärarnas Riksförbund, än på det sätt som förbundet är organiserat idag. Utredningens främsta uppgift är att ha fokus på medlemmarna och vad som är bäst för dig och övriga lärare och studie- och yrkesvägledare i Sverige.

Rapport från kongressen - dag sex - 8 september

Vid kongressens sista dag togs ett historiskt beslut genom att utse en särskild valkrets för lärare och studie- och yrkesvägledare som inte har kommunal huvudman. För att kunna utse ombud för valkretsen tillsatte kongressen en valnämnd.

Vidare togs beslut om vikten av att satsa på studie- och yrkesvägledares arbetssituation samt att verka för regleringar av lärares undervisningstid.


Lärarnas Riksförbund klarar av att fatta demokratiska beslut även när omvärlden befinner sig i en extraordinär situation. Det är demokrati på riktigt!

Åsa Fahlén, förbundsordförande