Vad är en kongress?

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ

Lärarnas Riksförbund håller en ordinarie kongress vart fjärde år. Den senaste kongressen hölls i maj 2016. Här berättar vi hur en förbundskongress går till och vilka beslut som fattas.

145 delegater som fattar beslut

Kongressen är Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ. Vart fjärde år samlas 145 valda kongressdelegater:

  • Förbundsordföranden, 1:e vice förbundsordföranden och 2:e vice förbundsordföranden
  • 131 ledamöter valda av distrikten, enligt en valordning som fastställs av förbundsstyrelsen
  • Elva ledamöter valda av studerandeföreningen enligt fastställd valordning

Kongressen leds av ett mötespresidium som väljs på plats.

Bo Jansson (förbundsordförande 2013—2016) lämnar över stafettpinnen till Åsa Fahlén under kongressen 2016. Foto: Peter Käll

”Vi som arbetar med utbildning är en del av något större. Vi arbetar med det som är demokratins själva grundvalar. Därför är det rättmätigt, viktigt att stå upp för och kräva bra lön och bra arbetsvillkor. Det är närmast en skyldighet för oss.

Bo Jansson, dåvarande förbundsordförande, under kongressinvigningen 2016

En rad personval och beslut i viktiga frågor

Vid kongressen förrättas ett antal förtroendeval. Viktigast är valet av förbunds­styrelse: förbundsordförande, 1:e och 2:e vice förbundsordförande samt tolv ledamöter. Mandatperioden är fyra år.

Vid kongressen granskar kongressdelegaterna förbundets förvaltning och beslutar om förbundsstyrelsen ska få ansvarsfrihet.

Den allra mesta kongresstiden går dock åt till att debattera och besluta kring frågor som är viktiga för förbundet. Inför kongressen finns en lång rad förberedda förslag:

  • Propositioner: förslag från förbundsstyrelsen
  • Motioner: förslag från enskilda medlemmar, distrikt, kommunföreningar, särskilda föreningar, lokalavdelningar, intresse- eller studerandeföreningar

Under kongressen arbetar kongressdelegaterna i olika utskott, uppdelade efter olika ämnesområden, till exempel

  • Lön- och villkorsfrågor
  • Arbetstid och arbetsmiljö
  • Utbildningspolitik, vision och framtidsfrågor
  • Ekonomi, stadgar och andra förbundsfrågor

Utskotten går igenom och diskuterar motionerna och propositionerna och formulerar ett beslutsunderlag. Sedan fattas besluten av hela den församlade kongressen, det vill säga i plenum. Beslut fattas genom omröstning.

Viktigt med en noggrann och formell process

En kongress hanteras mycket formellt. Omröstningar och beslutsfattande är noggrant reglerade. Då säkerställer vi att den demokratiska processen hanteras korrekt och att det inte finns anledning att ifrågasätta besluten i efterhand.

Kongressvalberedningen

Kongressvalberedningen ska förbereda val till förbundsråd och kongress. Val­beredningen utses av kongressen och består av sex ledamöter och en ordförande. Valberedningen är beslutsmässig då minst fem röstberättigade ledamöter är närvarande.


Förbundsråd

Åren mellan kongresserna samlas i stället ett förbundsråd bestående av halva kongressen. Förbundsrådet fastställer bokslut och verksamhetsberättelse, genomför fyllnadsval och beslutar om viktiga frågor.


Uppdaterad