Valordning för val till Lärarnas Riksförbunds kongress

Varje distrikt ska senast 1 november 2019 rösta om vilka personer som ska utgöra distriktet kongressledamöter

De som har rösträtt kallas distriktsombud och väljs på möten vid lokalavdelningarna (skolorna).

Lokalavdelningar som har fem till tio medlemmar har rätt att utse ett distriktsombud som har rösträtt i valet av kongressledamöter. Ju fler medlemmar en lokalförening har desto fler distriktsombud ska utses.

När distriktsombudet röstar rangordnas kandidaterna, det vill säga den som sätts högst upp på listan får flest poäng, nummer två på listan får näst högst poäng osv. De översta namnen i valresultatet, som motsvarar distriktets mandatantal, blir ordinarie kongressledamöter. Lika många till blir suppleanter och kan kallas in efter hand om någon fått förhinder eller avgått.

De som väljs till den övre hälften av distriktet kongressledamöter (avrundat uppåt) utgör också tillsammans förbundsrådet. Förbundsråd kallas in, enligt nuvarande stadgar, minst en gång varje år mellan de ordinarie kongresserna för att bland annat fastställa bokslut och verksamhetsberättelser, genomföra eventuella fyllnadsval och besluta om viktiga frågor som förbundsstyrelsen lämnat över till förbundsrådet att hantera.

Vill du veta mer om hur valordningen går till? Läs §15 i "Valordning för val till Lärarnas Riksförbunds kongress 2020" och §11 i "Särskild valordning för LR Stud för val till Lärarnas Riksförbunds kongress 2020". Du hittar dokumenten här nedan under "Mer inom ämnet".

Mer inom ämnet


Publicerad