Kan du förlora lärarlegitimationen?

Detta händer om du blir anmäld

Om du blir anmäld till Lärarnas ansvarsnämnd kan du efter en prövning få en varning eller bli av med lärarlegitimationen. Detta händer när en anmälan har skickats in.

Om någon upplever ett missnöje med en lärare kan en anmälan göras till Skolinspektionen som i sin tur bedömer om en anmälan ska göras till Lärarnas ansvarsnämnd Länk till annan webbplats. (LAN). Nämnden prövar om en lärare ska fråntas legitimationen eller få en varning. Nämnden finns på Skolverket Länk till annan webbplats., men är ett särskilt beslutsorgan som ansvarar för sina egna beslut.

Regeringen utser Lärarnas Ansvarsnämnd för tre år i taget. Den består av en ordförande och åtta ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit domare. De övriga ledamöterna ska ha särskild sakkunskap om, och även praktisk erfarenhet av, skol- eller förskoleverksamhet och lärares och förskollärares uppdrag. Lärarnas Riksförbund har flera ledamöter i nämnden.

Det är enbart Skolinspektionen Länk till annan webbplats. som kan föra ärenden till nämnden. Skolinspektionen tar först emot en anmälan från till exempel rektor, kollega eller en förälder. Därefter avgör Skolinspektionen om ärendet ska anmälas till ansvarsnämnden.

Skolinspektionen kan också själv ta initiativ till att få ärenden prövade av nämnden om den till exempel vid skolbesök eller annan tillsyn upptäckt missförhållanden. Nämnden har bara fattat ett tiotal beslut vilket innebär att det ännu inte utvecklats speciellt mycket praxis. Besluten avser såväl varningar som återkallande av lärarlegitimation.

Så går en anmälan till

Anmälan med klagomål på en legitimerad lärare skickas till Skolinspektionen som gör en första granskning av ärendet. De avgör om ärendet ska avfärdas eller överlämnas till Lärarnas ansvarsnämnd Länk till annan webbplats.. Det är enbart Skolinspektionen som kan föra ärenden till nämnden.

Skolinspektionens granskning av ärenden

Klagomål på en legitimerad lärare anmäls till Skolinspektionen som gör en första granskning av ärendet.

Ett ärende gentemot en lärare kan initieras på fyra olika sätt

 1. Anmälan mot enskild lärare
 2. Anmälan mot lärare i samband med ordinärt anmälningsärende
 3. Initiativärende – i samband med reguljär inspektion eller exempelvis uppmärksamhet i media
 4. Initiativärende med anledning av vad som framkommer av brottmålsdom som skickats till Skolinspektionen från domstol

Inkomna ärenden enligt punkt 1-3 ovan utreds vid de fem regionala avdelningarna; Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Utredningen ska påbörjas inom tre arbetsdagar. Om det är helt uppenbart att ärendet inte kommer att leda till något, ska handläggaren inte inleda någon utredning och istället avsluta ärendet direkt.

Utredningen i korthet

 • Den anmälde läraren får möjlighet att lämna synpunkter på anmälan. Läraren är dock inte skyldig att yttra sig.
 • Dokumentation begärs in tillsammans med yttrande från rektor och huvudman. Både lärare och rektor/huvudman får tre veckor på sig.
 • När samtliga handlingar kommit in skickas dessa till läraren. som då ges möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på allt som har tillförts ärendet. Om läraren vill yttra sig ska det ske inom tre veckor.
 • Handläggaren på Skolinspektionen sammanställer därefter alla inkomna uppgifter och gör en preliminär bedömning av ärendet.
 • Om handläggaren överväger att föreslå en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd ska detta föregås av ett möte med den anmälda läraren. Till detta möte kan läraren ta med sig någon som stöd eller biträde.
 • Oavsett om utredningen föreslås leda till en anmälan eller inte ska ärendet föredras för chefsjuristen som sedan fattar slutligt beslut att antingen inge en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd – eller avsluta ärendet.

Utredningsärenden som initierats på grund av en brottmålsdom (punkt 4 ovan) utreds på Skolinspektionens rättssekretariat i Stockholm. Det kan röra allvarlig brottslighet (även utanför yrkesutövningen) eller annan brottslighet (inom yrkesutövningen). Rättssekretariatet avgör om det krävs ytterligare utredning och läraren ska kommuniceras uppgiften om att Skolinspektionen har informerats om domen samt eventuella yttranden. Svarstid för läraren är tre veckor. I övrigt utreds ärendet som ovan. Det är endast läraren, inte anmälaren, rektor eller huvudmannen, som är part i ärendet hos Skolinspektionen under utredningsprocessen.

En anmälan kan leda till tre olika beslut:

 • Ingen utredning
 • Utredning som leder till avslut utan anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd
 • Utredning som leder till anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd

I de fall Skolinspektionen gör en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd skickas en kopia till läraren. Ingen information skickas till anmälaren, rektorn eller huvudmannen.

Meddelande om åtgärd

Skolinspektionens yrkar på varning eller återkallelse av legitimationen när de gör sin anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd, som sedan prövar lärarens rätt att inneha lärarlegitimation. Därefter besluta nämnden om åtgärd. Om man får en varning, eller sin legitimation återkallad, ska nämnden meddela detta beslut skriftligt. Nämnden ska också underrätta Skolverket och arbetsgivaren. Beslutet kommer att finnas i Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.

Varning som åtgärd

Lärarnas ansvarsnämnd ska meddela en legitimerad lärare, eller förskollärare, en varning om han eller hon

 • varit oskicklig i sitt arbete, det vill säga inte kan sitt jobb.
 • i eller i samband med yrkesutövningen begått ett brott som kan påverka hans eller hennes arbete som lärare eller
 • på annat sätt visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning

Återkallande av legitimation som åtgärd

Lärarnas ansvarsnämnd ska återkalla en legitimation om den legitimerade läraren, eller förskolläraren

 • varit grovt oskicklig i sitt arbete
 • i eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas
 • på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande
 • på annat sätt är särskilt olämplig att bedriva undervisning
 • inte följt ett föreläggande från nämnden om att genomgå en läkarundersökning
 • själv begär att legitimationen ska återkallas

Överklaga en anmälan

Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Nämnden kan, om förhållandena ändras, bestämma att en lärare eller förskollärare ska få tillbaka sin legitimation. Besök gärna ansvarsnämndens webbplats.

Har du blivit anmäld?

Lärarnas Riksförbund är inte part i de ärenden som prövas av nämnden och företräder således inte berörd medlem. Om du blir anmäld och önskar stöd från förbundet bör du ta kontakt med Lärarnas Riksförbunds medlemsjour.


Mer inom ämnet


Uppdaterad