Nytt professionsråd ska bidra till lärarkårens utveckling

Ska bevaka och utveckla professionens viktigaste frågor

Sedan 1 mars 2021 finns ett permanent professionsråd inom Lärarnas Riksförbund. Rådet ska bevaka och utveckla professionens viktigaste frågor som rör lärarutbildning, fortbildning och forskning, samt verka för att det inrättas ett professionsprogram.

Professionsrådet består av följande ledamöter:

 • Pontus Bäckström, gymnasielärare, forskare, hum, sam
 • Magnus Ehinger, gymnasielärare, lektor, ke, bi i Lund
 • Therese Haglind gymnasielärare, lektor, sv, hi, fi, re i Jönköping
 • Mia Kempe, klasslärare F–3, förstelärare i Sigtuna.
 • Yvonne Liljeqvist, forskare i Matematikdidaktik vid Karlstads Universitet
 • Ulla Rydström, gymnasielärare, förstelärare, en, yrkesämnen i Luleå
 • Lars Santelius grundskollärare 7–9, hi, ge, sh, re i Stockholm
 • Annika Sjödahl, grundskollärare 7–9, förstelärare, sv, eng i Håbo
 • Björn Åstrand, forskare i historia vid Umeå Universitet.

Professionsrådets uppgift

 • Att bevaka och utveckla för professionen viktiga frågor som rör lärarutbildning, fortbildning och forskning.
 • Att verka för att det inrättas ett professionsprogram och därefter systematiskt arbeta med frågor som berör styrningen av professionsprogrammet för lärare.
 • Att bidra till lärarkårens utveckling.
 • Att vid behov samverka med Lärarnas yrkesetiska råd.

Professionsrådets tre ben är:

 1. Lärarutbildning
 2. Professionsprogram
 3. Vetenskap och forskning

Professionsrådets sammansättning och möten

Professionsrådets ledamöter utses av förbundsstyrelsen, och utnämningar sker löpande.

Professionsrådet ska bestå av 10 st yrkesverksamma lärare och forskare. Ledamöterna ska vara väl fördelade över skolformer, olika lärarkategorier och forskare med en tydlig skolanknytning. Ett utnämnande gäller i fyra terminer, från den termin utnämnandet skedde, men Förbundsstyrelsen kan besluta att en person ska utnämnas för ytterligare perioder.

Mandatperioden för uppdrag inom professionsrådet löper från 1 mars 2021 till 30 juni 2022.

Professionsrådet leds av någon från presidiet och till professionsrådet ska det knytas adekvat tjänstemannastöd. Professionsrådet sammanträder minst en gång per termin. Presidieledamoten, och ansvarig adjungerad tjänsteman, ombesörjer att kallelse och aktuella handlingar går ut.

Bakgrund och syfte

Lärarnas Riksförbund måste växla upp arbetet med professions- och yrkesfrågor inom förbundet. Förbundet måste ta en än mer aktiv roll i frågor kring lärarutbildning, fortbildning och forskning. Det är en ödesfråga för lärarkårens status och ställning.

Förbundsstyrelsen har beslutat att det från och med 1 mars 2021 inrättas ett permanent professionsråd.

Utöver ett eget proaktivt arbete kring dessa frågor ska professionsrådet utgöra professionens organisatoriska motsvarighet gentemot en kommande professionsmyndighet och professionsprogrammet. Utnämningar, inspel och debatt kanaliseras genom rådet.


Så kan du börja forska

Så kan du börja forska

Om du vill utvecklas i din yrkesroll på djupet kan forskning vara ett alternativ för dig. Det finns flera forskarskolor för yrkesverksamma lärare.

Läs mer

Mer inom ämnet