Var med och forma professionsprogrammet

Lämna ditt förslag på kandidater till rådet för skolväsendets professioner!

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet (från januari 2023 Sveriges Lärare) har fått möjlighet att nominera personer till rådet för skolväsendets professioner.

Professionsprogrammets syfte

Professionsprogrammet för förskollärare, lärare och skolledare syftar till att främja din möjlighet att utvecklas professionellt genom kompetensutveckling och meritering. Det är tänkt att börja gälla 1 juli 2024. Inom Skolverket kommer nu ett råd bestående av företrädare för bland annat lärarprofessionen att arbeta med frågor som rör professionsprogrammets kompetensutvecklande innehåll och meriteringsmöjligheter.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet (från januari 2023 Sveriges Lärare) har fått möjlighet att nominera personer som anses ha rätt kvalifikationer för uppdraget.

Vad ska rådet arbeta med?

Några av de frågor som rådet kommer att arbeta med är exempelvis:

  • vilka kompetenser professionen bör utveckla
  • vilka kompetensutvecklingsinsatser som bör erbjudas inom professionsprogrammet
  • hur meriteringssystemet ska implementeras och i vissa delar utformas
  • hur meriteringsvillkoret undervisning av hög kvalitet kan bedömas och konsekvenserna av ett sådant förfarande
  • samverkansformer med högskolor, universitet och yrkeshögskola.

Lämna förslag på kandidater!

Har du en lärar- eller förskollärarkollega som du bedömer ha vad som krävs för att vara med och forma professionsprogrammet? Vi ser det som meriterande att ha gedigna kunskaper om skolväsendet med betoning på den skolform/stadie man undervisar inom. Det är också viktigt med förmågan att kunna lyfta blicken och se helheter och samband i skolsystemet. Att till exempel vara förstelärare eller lektor kan också vara meriterande eller att ha varit verksam i någon lärarförening.

Du lämnar förslag på kandidater via mejladressen nedan. Skriv också en kort motivering varför just din kandidat lämpar sig för uppdraget. I nästa steg nominerar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund de kandidater som anses uppfylla kraven. Regeringen kommer därefter formellt att utse ledamöterna.

OBS: Förslagen måste vara inskickade senast 27 september för att hinna med att beaktas.

Lämna förslag på kandidater genom att skicka ett mejl till utredning@lr.se

Rådets sammansättning

Rådet ska bestå av en ordförande, en vice ordförande och 17 andra ledamöter. Skolverket ska vara ordförande i rådet och har utöver ordföranderollen ytterligare en ledamot i rådet. Vice ordföranden ska vara en av de totalt tio företrädarna för rektorer, lärare och förskollärare och kommer att utses av rådet. Utöver professionsföreträdarna och Skolverket ska även huvudmannarepresentanter och företrädare för universitet och högskola ingå.

De ledamöter som ingår i rådet företräder sin profession generellt. Ledamöterna ska vara yrkesverksamma och väl förankrade i sin yrkesroll. Nomineringen av ledamöter eftersträvar en jämn könsfördelning.


Publicerad