Nordisk sommarkurs

För förtroendevalda och fackligt intresserade medlemmar 

Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS, arrangerar vartannat år, jämnt årtal, en sommarkurs för NLS-organisationernas förtroendevalda samt fackligt intresserade medlemmar i något av de nordiska länderna.  

Om Nordisk sommarkurs

NLS ordnar vartannat år Nordisk sommarkurs för lärare i de nordiska länderna. Kursen som ordnas i juni-juli månadsskiftet brukar ha cirka 140 deltagare från alla nordiska länder. Under en arbetsveckas tid bekantar sig lärarna med utbildningsrelaterade teman, varandra och konferensorten. 

Vilka är NLS?

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. NLS är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna men också för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningsområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.

Målgrupp

Målgruppen för sommarkursen är alla lärare och ledare, från förskola till högskola och vuxenutbildning, som är förtroendevalda eller medlemmar i NLS-organisationerna.