Sacos fackliga stipendiefond

Vill du utveckla både dig själv och det fackliga arbetet i Sacofederationen? Sök medel från Sacos fackliga stipendiefond.

Du som är tjänsteman vid Sacos eller Sacoförbundens centrala eller lokala kanslier eller är förtroendevald inom Sacos eller Sacoförbundens centrala, regionala eller lokala organisation är berättigad att söka medel från Stipendiefonden.

Om stipendiefonden

Stipendium ska vara till nytta både för individen och för Sacofederationen. Med det förstnämnda menas att studierna ska främja förmågan att utföra det fackliga arbetet. Med det andra menas att resultaten ska vara av fackligt intresse för federationen i sin helhet.

Medlen används oftast för studieresor i Sverige eller internationellt. Stipendiebeloppet är maximerat till 100 000 svenska kronor. Medlen får inte användas till egen kompetensutveckling eller till aktiviteter som faller inom förbundens ordinarie verksamhet. I förekommande fall ska sökt ersättning för förlorad arbetsförtjänst räknas in i det angivna maximibeloppet.

Ansökningsperiod

Ansökan kan lämnas när som helst under året. För 2021 gäller att ansökningar ska inlämnas senast den 28 februari 2021 och 30 september 2021 för att kunna behandlas vid fondstyrelsens kommande sammanträden i mars 2021 respektive i oktober 2021. Besked om fondstyrelsens beslut lämnas sökanden inom två veckor efter sammanträdet. Stipendiet ska tas i anspråk under den tidsperiod som anges i styrelsens beslut. Stipendiat ska redovisa projektet senast vid den tidpunkt som anges i styrelsens beslut. Redovisningen ska bestå av rapport, ekonomisk redovisning innefattande verifikationer/kvitton i original. Vid eventuellt behov av avvikelse från uppgjord och godkänd plan ska kontakt tas med kassaförvaltaren.

Du ansöker via webbformulär på Sacos webbplats. Länk till annan webbplats. Där finns även mer information om stipendiefonden.


Uppdaterad