Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Avstängning av elev

Rektor eller huvudmannen kan, under vissa förutsättningar, stänga av en elev från skolans verksamhet

Avstängning i de obligatoriska skolformerna

Rektor får besluta att stänga av en elev exempelvis för att man på skolan ska klara av en mycket jobbig situation. Det kan handla om att grovt våld har förekommit på skolan och skolan måste göra anmälan till polisen och Arbetsmiljöverket.

Tre krav ska vara uppfyllda för att rektorn, helt eller delvis, ska kunna stänga av en elev:

  • Det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero.
  • Andra åtgärder har inte haft någon effekt. Det finns tillfällen när rektor kan stänga av en elev utan att ha prövat andra åtgärder först. Det kan exempelvis vara om eleven har begått ett allvarligt brott mot en annan elev eller en lärare.
  • Eleven erbjuds kompensation för missad undervisning.

Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte rektorn beslutar något annat.

Om eleven är under 18 år ska socialnämnden informeras.

Den som beslutar om avstängning ska dokumentera det. Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Avstängningens längd

En elev får inte stängas av för en längre tidsperiod än en vecka och inte heller vid fler tillfällen än två gånger per kalenderhalvår.

Avstängning i de obligatoriska skolformerna gäller grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Avstängning i de frivilliga skolformerna

I de frivilliga skolformerna kan man stänga av elever under andra förutsättningar, och under längre tid, än i de obligatoriska skolformerna.

Det finns fyra situationer när skolan kan stänga av en elev:

  • Eleven fuskar. Det kan vara en elev som har en mobil uppkoppling mot Internet under ett prov, använder andra otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper.
  • Eleven stör eller hindrar utbildningen. Störningen ska vara allvarlig och inte gå att stoppa på något annat sätt än med en avstängning.
  • Eleven utsätter någon för kränkande behandling. Detta gäller oavsett om kränkningarna riktas mot elever eller någon ur skolpersonalen.
  • Eleven påverkar de andra elevernas trygghet och studiero på något annat sätt än i punkt två och tre.

Det är huvudmannen som beslutar om avstängning, men rektorn får stänga av eleven omedelbart om förutsättningarna i punkt 2-4 är uppfyllda och det är nödvändigt att fatta ett snabbt beslut.

Avstängningens längd

Avstängningen får i normalfallet inte vara längre än två veckor men kan vara längre om syftet inte uppnås på kortare tid. Den bortre gränsen är dock det pågående kalenderhalvåret och ytterligare tre kalenderhalvår.

En avstängd elev räknas fortfarande som elev och har alltid rätt att komma tillbaka till skolan efter avstängningen.

Om eleven är under 18 år ska socialnämnden informeras.

Den som beslutar om en avstängning ska dokumentera det.

Avstängning i de frivilliga skolformerna gäller gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Avstängning i frivillig utbildning med praktiska inslag

En elev kan stängas av helt eller delvis från utbildning med praktik eller där delar av utbildningen är förlagd till en arbetsplats utanför skolan.

För att eleven ska kunna stängas av måste det vara uppenbart olämpligt att hon eller han deltar i de praktiska inslagen av utbildningen. Det kan exempelvis handla om att det kan vara olämpligt att en elev med missbruksproblem får göra praktik på ett sjukhus.

Beslutet om avstängning kan gälla en viss tid eller utan tidsbegränsning.

Huvudmannen beslutar om avstängning i dessa fall, men rektorn får stänga av en elev omedelbart om det är nödvändigt att fatta ett snabbt beslut.

Är eleven under 18 år ska samråd ske med socialnämnden.

Den som beslutar om avstängning ska dokumentera det.

Avstängning i frivillig utbildning med praktiska inslag gäller
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-08 15.04

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin