Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Medicinering av elever

Lärare ställs att oftare inför skyldigheten att hjälpa till med medicinering av elev, och då frågan om vilket ansvar läraren har för medicineringen.

Sjukvård eller egenvård

Innan frågan om lärarens eventuella skyldighet att medicinera en elev besvaras måste det först göras en bedömning om medicineringen avser sjukvård eller egenvård. Denna bedömning ska göras av den medicinerande läkaren.

Om läkaren bedömer att det är sjukvård gäller sjukvårdens behörighetsregler. Det kan finnas en möjlighet att delegera ansvaret för sjukvården. En delegation kan endast ske mellan personer som har adekvat utbildning för att utföra sjukvårdsuppgifterna.

I särskilda fall kan delegation ske till en person som saknar legitimation. Det är då särskilt viktigt att den som ska utföra uppgifterna har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ansvar för uppgiften. 

Läkaren kan göra bedömningen att medicineringen är av sådan karaktär att den kan utföras av vårdnadshavarna. Det är då fråga om egenvård där ansvaret är vårdnadshavarnas och inte sjukvårdens.

Det kan vara svårt för vårdnadshavarna att utöva egenvården när barnet/eleven är i skolan. Inom ramen för skolans och lärarens tillsynsplikt kan det därför vara nödvändigt att en lärare får ta ansvar för egenvården.

Skolan kan bland annat anlita skolhälsovården eller i särskilda fall då eleven behöver särskild tillsyn tillhandahålla en personlig assistent. På grund av minskade ekonomiska resurser finns det inte alltid någon person från skolhälsovården eller personlig assistent att tillgå. I sådana fall kan skolan lägga ansvaret på medicineringen på en eller flera lärare.

En lärare har ofta begränsade medicinska kunskaper och dessutom sämre möjligheter än en förälder eller personlig assistent att ansvara för en sådan uppgift. Lärarens begränsade förutsättningar beror bland annat på att han eller hon ansvarar för en stor grupp elever samtidigt. Ibland kan det därför vara olämpligt att en lärare görs ansvarig för medicineringen av en elev.

Skolans ansvar

Skolan har det övergripande ansvaret för att den egenvård som utförs sker på ett betryggande och säkert sätt.

Skolan ansvarar också för att egenvården utförs på ett sådant sätt som motsvarar elevens och vårdnadshavarnas instruktioner och önskemål.

Vårdnadshavarna har dock ett ansvar för att skolan och dess personal har fått tillräckliga instruktioner och information om hur uppgifterna ska utföras.

Om något skulle hända en elev som beror på bristande resurser, rutiner eller instruktioner kan den som i anställningen ansvarat för hanteringen bli personligt ansvarig för det inträffade. I en sådan situation kan även frågan om skolans skadeståndsrättsliga ansvar uppkomma.

Personligt ansvar 

För personer som ansvarar för verksamheten eller har en arbetsledande ställning kan ett straffrättsligt ansvar uppkomma.

Om en elev skulle skadas eller avlida på grund av felmedicinering eller annat misstag från en lärare är det rimligt att anta att även läraren kan bli straffrättsligt ansvarig för händelsen.

Om synnerliga skäl föreligger då en lärare med avsikt eller av grov oaktsamhet förorsakat att en elev skadats, blivit sjuk eller avlidit till följd av den felaktiga medicineringen kan även ett personligt skadeståndsansvar aktualiseras.

Slutlig kommentar

Om en lärare kan avstå från uppgiften att sköta medicinering av elever råder delade meningar.

För den lärare som känner sig tveksam inför uppgiften att medicinera elever är det viktigt att den ansvarige läkaren, vårdnadshavarna, skolan och skolhälsovården tillhandahåller stöd, information och instruktioner så att uppgiften kan utföras på ett så betryggande och säkert sätt som möjligt.

Det kan även vara lämpligt att informera lokalavdelningen om uppdraget. Det är särskilt angeläget om läraren bedömer att han eller hon inte klarar av att genomföra medicineringen på ett betryggande sätt.

I vissa fall kan det finnas en möjlighet att skjuta upp arbetsuppgifterna i avvaktan på att frågan avgörs mellan arbetsgivaren och Lärarnas Riksförbund.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-25 16.28

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin