Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Tillsynsplikt

Tillsynsplikten utgår ifrån att skolan har ett ansvar för elevernas hälsa och trygghet under skoltiden.

Lärarens ansvar kan ses ur såväl straffrättsligt, skadeståndsrättsligt och arbetsrättsligt perspektiv och är starkt förknippat med vad som brukar benämnas lärarens tillsynsplikt. 

Tillsynsplikten utgår ifrån att skolan har ett ansvar för elevernas hälsa och trygghet under skoltiden. 

Lärarens tillsynsansvar, tillsynsplikt, följer med lärarprofessionen som sådan och är inte direkt definierad eller stadgad i lag utan får sitt innehåll från förarbeten och praxis. 

Lärare omfattas av tillsynsplikten i och med att ett anställningsförhållande ingås.

En lärare kan aldrig frånsäga sig tillsynsplikten, eller delegera den till exempelvis en förälder. Tillsynsplikten gäller inom såväl kommunal som enskild skolverksamhet. 

När gäller tillsynsplikten?

Tillsynsplikten gäller vid 

  • lektion. Läraren ansvarar även för elever som inte finns i klassrummet, till exempel elever som sitter och grupparbetar någon annanstans i skolans lokaler.
  • rast
  • i anslutning till skoldagens början och slut, till exempel vid skolskjutsar
  • friluftsverksamhet 
  • skolutflykt och skolresa.

Många av tillbuden och olycksfallen i skolan inträffar i den vanliga
undervisningen. Laborationer, idrott och karaktärsämnen på utbildningar med praktiska inslag är särskilt hårt drabbade. Att till exempel brandlarmet fungerar, eller att linorna i idrottshallen sitter fast som de ska, är ytterst rektorns ansvar. Läraren är skyldig att slå larm om något verkar vara på tok eller om utrustning används felaktigt.

Tillsynspliktens omfattning varierar självklart beroende på elevernas ålder och mognad, vilka instruktioner eleverna fått, skolans ordningsregler, skolans beredskap för olika situationer och de individuella omständigheterna i det enskilda fallet.

Rättsfall tillsynsplikt

I ett rättsfall prövades frågan om en lärare, vid utövning av sin tillsynsplikt, gjort sig skyldig till misshandel.

I ett rättsfall prövades frågan om lärare hade brustit i sin tillsyn då två elever drunknade under en skolutflykt.


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-24 12.21

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin