Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Frågor och svar om karriärtjänster för lärare

Varför väljer staten att inrätta karriärtjänster? Vem kan söka karriärtjänsterna? Vad förväntas jag göra som förstelärare eller lektor? Här får du reda på vad som gäller.

Varför valde staten att inrätta karriärtjänster?

Syftet med reformen handlar om att höja läraryrkets status och att utveckla undervisningen. Dessa båda syften hänger ihop. Det är egentligen kommunernas och friskolornas arbetsgivaransvar att se till att lärare kan göra karriär. Då detta ansvar misskötts har staten ansett sig tvungen att gripa in och satsa för att duktiga lärare inte ska lämna yrket samtidigt som duktiga studenter i större utsträckning ska vilja bli lärare.

Forskning visar att lärarna är den viktigaste resursen för elevernas prestationer. Enda sättet att vända den negativa trenden som vi ser i internationella och nationella kunskapsmätningar är att satsa på läraryrket. När karriärreformen är fullt utbyggd år 2017 ska var sjätte lärare i grund- och gymnasieskolan ha ett statligt karriäruppdrag. Den ökande kompetensen och spridningen av goda undervisningsmetoder ska på sikt lyfta undervisningsresultaten.

Vem kan söka karriärtjänsterna?

För att komma i fråga måste du uppfylla de formella kriterierna som finns angivna i den statliga förordningen som reglerar statsbidragen för karriärtjänster (SFS 2013:70). För både förstelärare och lektor gäller legitimation som ett grundkrav. Därutöver måste du ha minst fyra års erfarenhet av undervisning i skolväsendet.

Specifikt för förstelärare gäller därutöver, i korta ordalag, att du ska ha visat särskilt god förmåga med att förbättra elevernas studieresultat och även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning.

För lektor gäller specifikt att du måste ha avlagt en forskarexamen om minst två år (licentiatexamen) inom ett undervisningsämne eller inom det didaktiska eller specialpedagogiska området.

För utförligare beskrivning läs gällande förordning.

Vad förväntas jag göra som förstelärare eller lektor?

Det är ytterst arbetsgivaren som avgör vilka uppgifter som ska ingå i uppdraget, utöver kravet om minst 50 procent undervisning och uppgifter som hör därtill. Därför är det viktigt att det på förhand finns en tydlig tjänstebeskrivning för karriärtjänsten. Regeringen har i en promemoria nedtecknat ett antal arbetsuppgifter som staten anser vara relevanta för uppdragen som förstelärare respektive lektor. Det är förslag på arbetsuppgifter som Lärarnas Riksförbund stödjer.

För förstelärare föreslår staten bland annat följande, utöver undervisning: ansvara för introduktionsperioden för nyanställda lärare, coacha andra lärare, leda projekt i syfte att förbättra undervisningen, vara examensansvarig på en gymnasieskola, vara ämnesansvarig med mera.

För lektorer föreslår staten bland annat följande, utöver undervisning: bedriva egen forskning, ansvara för kontakterna med universitet, handleda andra lärare inom ämnet, vara ämnesansvarig med mera.

Kan jag kräva att uppdraget blir en ny fast anställning?

Såväl staten som Lärarnas Riksförbund menar att karriärtjänsterna ska inrättas som fasta tjänster, inte som tillfälliga uppdrag eller förordnanden. Då kommunerna och friskolorna har arbetsgivaransvaret för lärarna är det dessa huvudmän som bestämmer över tjänstekonstruktionen, oavsett statens intentioner med reformen.

Det är dock viktigt att karriärtjänsterna förhandlas fackligt, då Lärarnas Riksförbund här kan arbeta aktivt för att samtliga karriärtjänster hos huvudmannen ska inrättas som fasta tjänster. I de fall tidsbegränsade förordnanden inrättas kommer detta resultera i ny förhandling före det att förordnandet går ut, i syfte att på nytt försöka inrätta fasta tjänster.

Hur ska lönen hanteras?

Eftersom intentionen är att karriärtjänsterna ska inrättas som fasta tjänster, bör lönen följaktligen betalas ut som en ny fast månadslön, inte som lönetillägg. Däremot ser vi att merparten av karriärtjänsterna hittills inrättats som tidsbegränsade förordnanden med lönetillägg.

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att lönen ska innebära en ny fast månadslön, något förbundet också fått gehör för från staten. I väntan på tydligare regleringar är enda vägen att försöka påverka arbetsgivaren genom förhandling av karriärtjänsterna lokalt. Det är därför viktigt att du har kontakt med ditt lokalombud på skolan under hela processen.

Vilken roll har huvudmannen/arbetsgivaren i denna reform?

Trots att karriärtjänster för lärare är en statligt lanserad och finansierad reform är det skolans huvudmän som genom sitt arbetsgivaransvar för lärarna har den yttersta makten att avgöra i vilken utsträckning och på vilket sätt reformen förverkligas. Av den anledningen är det extra viktigt för dig att hålla dig informerad om arbetsgivarens syn på det statligt finansierade tjänsterna. En god kontakt mellan dig och din rektor redan från och med det att du själv känner intresse för att göra karriär, underlättar möjligheterna för ett bra genomförande.

När det gäller att påverka kommun och/eller skolledning är det bästa sättet att vända sig till Lärarnas Riksförbunds lokal- och kommunombud. LR kan sköta en stor del av påverkansarbetet, samtidigt som du får individuellt stöd i arbetet med att göra karriär.

Även om du uppfyller alla formella kriterier för att blir exempelvis förstelärare, är det alltid arbetsgivaren som bestämmer vem som ska utnämnas.

Får jag nedsatt tid för det nya uppdraget?

Det finns inget i de statliga styrdokumenten som reglerar tiden för karriärlärarnas uppdrag. Det är helt och hållet upp till arbetsgivaren att bestämma om, och i så fall hur mycket tid som specifikt ska avsättas till karriäruppdraget.

Lärarnas Riksförbund kan, som förhandlingspart, försöka påverka arbetsgivaren att skapa ett tidsmässigt utrymme för uppdraget, beroende på hur arbetsgivaren formulerat syftet med karriärtjänsterna.

Kan jag bli av med titeln förstelärare/lektor?

Rent formellt kan du bli av med titeln till exempel genom att ditt visstidsförordnande som förstelärare eller lektor löper ut. Om de statliga medlen för reformen upphör skulle det i praktiken kunna innebära att man blir uppsagd som karriärlärare till följd av arbetsbrist, och då återgå till din ursprungliga lärartjänst, men inget tyder på att de statliga pengarna inte skulle vara permanenta.

Om du däremot själv bestämmer dig för att byta huvudman kan du inte räkna med att din karriärtitel per automatik följer med. Precis som din lärartjänst i övrigt är karriärtiteln bunden till en specifik huvudman.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 10.49

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin

Är du giftaslysten? Den 2–4 augusti kan du gifta dig i Lärarnas Riks­förbunds och Sacos tält på Stockholm Pride! Vigselförrättare är Helena Linge, kommunikationschef LR och f.d. förtroendevald på en r...