Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Rekvisiten för lärarprofessionen

I många avseenden uppfyller lärarkåren de rekvisit som allmänt är förknippade med en profession.

Rekvisiten är följande:

Specifik, vetenskaplig kunskapsbas

I detta avseende pågår en debatt. Alltför lite forskning utförs med tydlig inriktning mot lärandet i skolan. Av den forskning som faktiskt bedrivs, är en alltför liten andel utförd av lärare. Alltför få lärare forskar inom sitt eget yrkesområde, helt enkelt. Det innebär att den vetenskapliga kunskapsbas som finns, specifikt för läraryrket, har en alltför svag koppling till yrkesområdet.

Flera olika åtgärder måste till för att åtgärda detta. Om det är den särskilda expertisen att undervisa som är grunden för professionen, måste det finnas en omfattande forskning, bedriven av lärare, för att utveckla best practice för undervisningen, inom alla ämnesområden.
Yrkesaktiva lärare måste ges bättre möjligheter att bedriva forskning inom sitt yrkesområde, parallellt med sitt lärarskap.

Kontroll över vilka som får utöva yrket

Detta krav är uppfyllt i och med att lärarlegitimation är införd, grundad på skollagens behörighetsregler.

Inom ramen för legitimationsreformen har också Lärarnas ansvarsnämnd, LAN, tillkommit. Den kan tilldela den lärare som bryter mot yrkesetiken en varning och i grova fall även dra in en utfärdad legitimation.

Hela denna viktiga reform är i hög grad frukten av Lärarnas Riksförbunds mångåriga arbete.

Egenformulerad yrkesetik

En yrkesetik behövs för att upprätthålla allmänhetens förtroende för en profession. Att yrkesetiken är egenformulerad betyder att det är professionen själv som äger frågan och därför också ansvarar för den.

Sedan många år finns etiska riktlinjer för läraryrket antagna av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Ansvar för reproduktionen av yrket

Lärarutbildningen har alltid varit en hjärtefråga för Lärarnas Riksförbund. I framtiden behöver kopplingen mellan professionen och utbildningen bli tydligare och formaliseras

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att professionen ska ha det avgörande inflytandet över utbildningens utformning och innehåll.

Ansvar för yrkets utveckling

För att upprätthålla allmänhetens förtroende måste lärare ta eget ansvar för att hålla sina kunskaper aktuella. Lärare har en allmän skyldighet att identifiera sina utvecklingsbehov och på så sätt vidmakthålla sin kompetens.

Dock har lärarna under många år stått ensamma i ansvarstagandet för yrkets utveckling. Fler lärare behöver vara involverade i verksamhetsutvecklande forskning.

Hög grad av självständighet, autonomi

En profession utmärks av att den som uppfyller de höga kvalifikationskraven och därmed upptagits i professionen, därefter utövar yrket med en hög grad av självständighet. I detta ligger en påtaglig inskränkning av arbetsledningsrätten så som den i allmänhet uppfattas och tillämpas vid traditionella anställningar.

Denna professionella autonomi motsvaras av ett tydligt ansvarstagande för hur arbetet utförs samt en formaliserad kontroll som professionen själv tar ansvar för. Det är främst i detta avseende som lärarkåren hittills inte alls erkänns eller behandlas som en profession.

En stor del av de upplevda missförhållandena i arbetsvillkoren kan härledas till att professionen inte tillerkänns den autonomi som måste vara en bärande del av villkoren i lärararbetet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Linder

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 10.27

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

”Vi tre är eniga om att det krävs ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Vi menar att elevernas livschanser inte får vara beroende av kommuners eller skolors olika ekonomiska förutsätt...