Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Studie- och yrkesvägledare

Lärarnas Riksförbund har cirka 2 000 medlemmar som arbetar som studie- och yrkesvägledare. Här kan du läsa om och om alla fördelar ett medlemskap i Lärarnas Riksförbund innebär och hur Lärarnas Riksförbund arbetar för ett bra yrkesliv för studie- och yrkesvägledare såsom arbetsvillkor, löner och status.

Lärarnas Riksförbund för dig som är studie- och yrkesvägledare

Vägledarnytt — nyhetsbrev som håller dig uppdaterad.

Om du inte får detta nyhetsbrev, kan du se om du behöver uppdatera din e-postadress på Min sida.

Forum för studie- och yrkesvägledning

Lärarnas Riksförbunds forum för studie- och yrkesvägledning samlar information för dig som studie- och yrkesvägledare, såsom stadgar och kontaktinformation för styrelsen, och ett diskussionsforum och nyheter. Där kan du också läsa utskickade Vägledarnytt. Om du vill bli medlem i forumet för studie- och yrkesvägledning kan kontakta oss.

Lokalföreningar för vägledare

Studie- och yrkesvägledare är medlemmar i Lärarnas Riksförbunds kommunföreningar och lokalavdelningar. Dessutom kan vägledarna ha en ”egen” lokalförening i sin hemkommun. Det ger vägledare i Lärarnas Riksförbund ett extra forum där speciella intressefrågor är centrala. Det är inte svårt att bilda en lokalförening. Kontakta styrelsen för forumet för studie- och yrkesvägledarna för närmare instruktioner.

Lärarnas Riksförbund arbetar aktivt för att studie- och yrkesvägledares löner ska höjas. Här kan du läas mer om vägledares löner. 

Verktyg för studie- och yrkesvägledare

Dokument och länkar som kan vara till hjälp i ditt arbete:

 • Studieval. Stödmaterial för dig som arbetar med utbildningsval och arbetsmarknad tillsammans med elever, både inför gymnasievalet och för högskolevalet. Materialet är framtaget av Saco. Till saco.se/studieval »
 • Saco Studentmässa. Yrkes- och utbildningsmässa för studieval efter gymnasiet i Stockholm och Malmö.
  Till Saco Studentmässors webbplats »
 • Om högskolevalet. Fakta och inspiration för ett genomtänkt högskoleval, framtaget av Saco. Du hittar materialet här »

Yrkesetik för studie- och yrkesvägledare

 I ett livslångt perspektiv gör en människa återkommande studie- och yrkesval. Behovet av professionell vägledning är stort i vårt kunskapssamhälle, därför har studie- och yrkesvägledare har en allt viktigare roll. Din profession som studie- och yrkesvägledare bör därför relateras till en egen yrkesetik. De etiska riktlinjerna är i första hand avsedda som stöd vid ställningstaganden i din yrkesutövning. De ska också stimulera till diskussion om studie- och yrkesvägledares yrkespraktik. På så sätt stärks vår profession som vägledare och vårt reflekterade och medvetna handlande i situationer där etiska överväganden bör göras. Som exempel hamnar vi vägledare ibland i korstryck vad gäller olika intressenters förväntningar och krav. 

LR:s politik för studie- och yrkesvägledning

I skolverkets Allmänna råd finns inga riktlinjer kring antalet tjänster eller hur många elever det ska finnas per studie-och yrkesvägledare. Det finns inte heller riktlinjer för hur vägledningen bör organiseras.

Eftersom utformningen är delegerad till den lokala nivån och efterfrågan på studie- och yrkesvägledare i skolan påverkas av kommunernas ekonomiska prioriteringar, har detta lett till stora skillnader mellan olika kommuner och skolor vad gäller antal elever per vägledare, andel behöriga vägledare och kvaliteten på vägledningen.

Lärarnas Riksförbunds ståndpunkt är att de stora skillnaderna måste åtgärdas med statliga regleringar, och vi arbetar för

 • reglering av lägsta antal timmar studie- och yrkesvägledarutbildningen som respektive elev ska få under sin skoltid med start tidigt i grundskolan
 • skärpta behörighetskrav för studie- och yrkesvägledare där Skollagen ska kräva SYV-examen för anställning som SYV
 • en tydligare uppföljning av verksamheten från statens sida
 • en likvärdig studie- och yrkesvägledning i landet som kompenserar för elevers olika bakgrund, förutsättningar och behov
 • att en SYV-legitimation på sikt ska kunna bli verklighet
 • att studie-och yrkesvägledarnas möjligheter till kompetensutveckling garanteras
 • att svensk forskning om studie- och yrkesvägledningen, samt yrkets vetenskapliga kunskapsbas, förstärks
 • att det är en hög kvalitet, och bredd, på studie- och yrkesvägledarutbildningen och att den hålls uppdaterad

Lärarnas Riksförbunds undersökningar visar att elever som har haft
bristande tillgång till studie- och yrkesvägledning i grundskolan löper
större risk för programbyten eller avhopp i gymnasieskolan. Därmed är det av yttersta vikt att tillgängligheten och kvaliteten av svensk
studie- och yrkesvägledning höjs kraftigt.

Läs mer på Skolverket om vägledning »

Bli studie- och yrkesvägledare

Utbildningen till studie- och yrkesvägledare innehåller ämnesstudier varvade med praktik. Efter avslutad utbildning får du en yrkesexamen i studie- och yrkesvägledning. Utbildningen ges vid Umeå universitet, Stockholms universitet och Malmö högskola. Du kan läsa mer om de olika utbildningarna på respektive lärosätes webbplats. Ansöker gör du genom högskoleverkets portal www.antagning.se 

Om studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare är professionellt verksamma främst inom skolväsende, högskola och universitet samt inom arbetsmarknadsverket. Vägledare är också verksamma i andra verksamheter som infotek, privata vägledningsföretag, läromedelsföretag med flera.

Studie- och yrkesvägledarnas yrkesroll

Studie- och yrkesvägledarens utbildning och arbete baseras på fyra vetenskapliga inriktningar; pedagogik, psykologi, filosofi och sociologi. 

Studie- och yrkesvägledarens främsta uppgift är den personliga vägledningen av vägledningssökande. Val av utbildning, yrke, arbete är en process som pågår under en stor del av en människas liv.

I grunden handlar det om att göra så goda val som möjligt utifrån egna utgångspunkter. För att kunna göra väl övervägda val behöver man kännedom om sig själv, kunskap om alternativen och metoder att hantera valsituationer. 

Ett av verktygen i denna process är den personliga vägledningen, enskilt eller i grupp, och de med den förbundna aktiviteterna. Den personliga vägledningen är en process där den professionelle studie- och yrkesvägledaren, med samtalet som det viktigaste verktyget, hjälper enskilda individer att utifrån sina unika behov lösa/hantera problem inför val av utbildning, yrke, arbete och därmed förknippad levnadsbana. 

 • Studie- och yrkesvägledaren arbetar också för att befrämja individers och gruppers kunskap om valprocesser, arbetsmarknad och utbildningssystem.
 • Studie- och yrkesvägledaren ställs inför samhällets och uppdragsgivares krav och förväntningar vad gäller behov av arbetskraft och utbildningssökande.
 • Studie- och yrkesvägledaren möter också förväntningar från föräldrar, lärare och andra vad gäller vägledningen.

Studie- och yrkesvägledarens roll i skolan

Studie- och yrkesvägledarens roll i skolan präglas starkt av att elevernas lärande är huvudprocess i skolan. 

Samarbetet mellan elev, vägledare, lärare, skolledare och hemmet liksom med arbetslivet är mycket viktigt för elevens utveckling. 

Arbetet i skolan planeras alltmer gemensamt t ex i arbetslag, lärarlag, mentorsgrupper och med elevmedverkan. Det ställer stora krav på studie- och yrkesvägledaren att finna sin roll i samarbetet. 

Oavsett om vägledaren är baserad i ett arbetslag eller inte måste vägledaren samarbeta med flera arbetslag och kan ibland vara placerad i en separat vägledargrupp som kan ha verksamhet gentemot flera skolor. Studie- och yrkesvägledaren ska därvid se både till enskilda individers behov av personlig vägledning och individers och gruppers lärande vad gäller val och väljande, informationskompetens, utbildningssystem och arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledaren har också liksom lärare en roll som elevvårdare i samarbete med den särskilda elevvårdspersonalen. 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Linder

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-17 14.45

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin