Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Styrning av studie- och yrkesvägledning i Sverige

Huvudsakligen är det skolans huvudman som bär ansvaret för organisering av studie- och yrkesvägledningen i Sverige

Det finns centrala styrdokument som ställer krav på studie-och yrkesvägledning i – skollagen, förordningar och läroplaner.

Styrdokumenten sammanfattar kort huvudmannens skyldighet av studie-och yrkesvägledning gentemot eleverna – men reglerar inte styrning, genomförande eller omfattning. 

Skollagen

Skollagens kapitel 2 behandlar kortfattat studie- och yrkesvägledning i två paragrafer.

29 § Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

30 § För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får anställas för studie- och yrkesvägledning för högst ett år i sänder."

Läroplanen

I läroplanen för grundskolan i avsnitt 2.6 "Skolan och omvärlden" samt 2.8 "Rektors ansvar" finns mål och riktlinjer för studie- och yrkesvägledningen.

I läroplanen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns mål och riktlinjer i avsnitt 2.4 "Utbildningsval - arbete och samhällsliv" samt i 2.6 "Rektors ansvar".

Skolverkets Allmänna råd

Skolverkets Allmänna råd är tänkta att utgöra en grund när skolhuvudmän och skolor planerar, organiserar och genomför studie- och yrkesvägledning för eleverna i de olika skolformerna

Ur Skolverkets allmänna rekommendationer går följande att läsa:

  • Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av fortsatt utbildning och yrke. Enligt skollagen har kommunen ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och i andra lagar eller förordningar. Kommunen och skolan har stor frihet att avgöra hur verksamheten ska utformas men har ansvar för att verksamheten når upp till de nationella normerna (Skolverket, 2011-05-02).

Vidare talar Allmänna råd om att det på kommun- och skolnivå

  • bör finnas system och rutiner för uppföljning och utvärdering av målen för studie- och yrkesorienteringen, och att resultaten av uppföljningarna bör användas till att förbättra kvaliteten på vägledningen och till en genomtänkt resursfördelning.

Enligt skolverkets riktlinjer bör rektor ge riktlinjer och förutsättningar för att studie- och yrkesvägledningen blir ett uppdrag för hela skolan där rektor, lärare, studieyrkesvägledare och skolans övriga personal samarbetar för att tillsammans kunna ge eleverna goda förutsättningar för väl underbyggda studie- och yrkesval.

Hur studie- och yrkesvägledningen ska genomföras, följas upp och utvärderas bör också planeras av rektor i samverkan med hela skolans personal.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Linder

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-03 09.58